Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obtíže žáků 7. a 8. ročníku při práci se zápornými čísly
Název práce v češtině: Obtíže žáků 7. a 8. ročníku při práci se zápornými čísly
Název v anglickém jazyce: Grade 7 and 8 Pupils’ Problems with Negative Numbers
Klíčová slova: Záporné číslo, analýza učebnic, modely záporných čísel, početní operace, chyba v matematice, TIMSS
Klíčová slova anglicky: Negative number, analysis of textbooks, negative number models, mathematical operation, mistakes in mathematics, TIMSS
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2013
Datum zadání: 07.12.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je získat vhled do problémů, které mají žáci při řešení úloh, v nichž je třeba použít záporná čísla či pravidla práce se zápornými čísly a proměnnými, prostřednictvím analýzy jejich řešitelských procesů. Praktickým cílem je návrh didaktického přístupu k dané problematice.

Bude provedena rešerše výzkumů týkajících se problematiky záporných čísel z hlediska jejich metodologie a výsledků.
Bude provedena analýza českých učebnic pro základní školy z hlediska zavedení záporných čísel a jejich operací.
Bude provedena analýza úloh TIMSS, které se zabývají danou problematikou, a jejich úspěšnosti.
Výše uvedené bude základem teoretické kapitoly.

Na základě poznatků z teoretické kapitoly budou formulovány úlohy, které budou podkladem pro vlastní výzkum.
Cílovou skupinou budou zejména žáci druhého stupně ZŠ.
Bude použita metoda rozhovoru se žáky (cca 10) nad řešením úloh. Rozhovory budou nahrávány a následně kvalitativně analyzovány.
Některé úlohy budou využity v písemném testu, který bude zadán širšímu vzorku žáků. Výsledky budou analyzovány kvantitativně z hlediska jevů identifikovaných ve fázi rozhovorů.

Výstupem vlastního výzkumu bude identifikace a popis obtíží, s nimiž se žáci v dané oblasti potýkají, a jejich pravděpodobných zdrojů. Praktickým výstupem bude návrh didaktických doporučení.
Seznam odborné literatury
České zdroje pro didaktiku matematiky

Časopis Matematika, fyzika, informatika (obsahy jednotlivých čísel jsou zde: http://www.mfi.upol.cz/index.htm)
Časopis Učitel matematiky (www.suma.jcmf.cz/ucitelmatematiky)
Časopis Pokroky matematiky, fyziky a informatiky (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39)
Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (www.suma.jcmf.cz/rozhledy)
Časopis Scientia in educatione (www.scied.cz)
Sborníky z místních konferencí (některé jsou ke stáhnutí na www.suma.jcmf.cz)
Elektronická databáze starších matematických článků (i některých didaktických) (http://dml.cz/)
Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)

Zahraniční zdroje

Databáze Eric
www.books.google.com
www.scholar.google.com
Placené zdroje:EBSCOhost, Kluwer/Springer, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink - časopisy Educational studies in mathematics, Journal of mathematics teacher education, ZDM, International Journal of Science and Mathematics Education, Mathematics Education Research Journal), Web of Knowledge.
Sborníky z některých důležítých konferencí. Řada z nich se najde pomocí databáze Eric. Sborníky z konference CERME.
Předběžná náplň práce
Struktura práce:

1. Úvod
2. Teoretické zpracování problematiky
3. Metodologie výzkumu
4. Analýza a výsledky výzkumu
5. Závěr
6. Seznam literatury
Přílohy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK