Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce prostoru pražské městské části Holešovice prostřednictvím mentálních map rezidentů a dalších jedinců
Název práce v češtině: Percepce prostoru pražské městské části Holešovice prostřednictvím mentálních map rezidentů a dalších jedinců
Název v anglickém jazyce: Perception of space in Prague district Holešovice through mental maps of residents and other individuals
Klíčová slova: mentální mapy, vnímaní prostoru, vliv prostředí na obyvatele, Holešovice, Praha
Klíčová slova anglicky: mental maps, perception of space, influence of the environment on residents, Holešovice, Prague
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2013
Datum zadání: 14.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: Mgr. Zuzana Žáková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studentka v práci provede zhodnocení percepce prostoru pražské MČ Holešovice rezidenty a dalšími zainteresovanými jedinci, které lze rozdělit na následující čtyři skupiny: a) rezidenti, b) jedinci, kteří MČ Holešovice pouze projíždějí, c) jedinci dojíždějící do MČ Holešovice za vzděláním a za prací, d) turisté. Důvodem výběru tohoto území je jeho relativně vysoká heterogenita a znalost území se strany autorky.
Jednou z dílčích hypotéz práce je předpoklad, že v rámci percepce prostoru budou prokazatelné poměrně velké rozdíly mezi turisticky navštěvovanými lokalitami a dalšími lokalitami MČ Holešovice, a to jak z hlediska pozitivních, resp. negativních preferencí, jednak z hlediska významných orientačních prvků, využívaných tras a lokálních oblastí, v nichž se jedinec pohybuje atd. s vazbou na místo trvalého bydliště. Dalším předpokladem je odlišná percepce ze strany rezidentů a dalších zainteresovaných osob. Vedlejším cílem práce je zjistit, které lokální oblasti této MČ jsou vnímány negativně a zda to ovlivňuje trasu a místo pohybu jedinců.
Vzhledem k dobrým zkušenostem s mentálními mapami, které jsou četně využívány psychology, sociology i geografy, budou mentální mapy tvořit významný rámec metodické části práce.

Pracovní náplň studentky se bude skládat z následujících kroků:
1) po konzultaci s vedoucím práce stanovení cílů a hypotéz práce, dále seznámení se se studovanou problematikou a dostupnou literaturou včetně zahraničních zdrojů informací,
2) vymezení studovaného území se zdůvodněním v textu práce, dále sehnání vhodných podkladových dat pro mapu (ideálně data ze ZABAGED),
3) výběr metod pro hodnocení (sociologické metody, druhy mentálních map apod.) a provedení pilotního šetření na malém vzorku jedinců s cílem zjistit, zda metodika funguje,
4) provedení hlavní části terénního šetření,
5) zhodnocení terénního šetření a zpracování jedné či více agregovaných mentálních map v GIS (ArcGIS, příp. MapAnalyst), vedlejším výsledkem může být zhodnocení přesnosti získaných mentálních map,
6) diskuze a závěr, posouzení využitelnosti výsledků práce pro místní samosprávu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK