Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěstounská péče - Názor pěstounů z organizace S na odbornou přípravu žadatelů o pěstounskou péči
Název práce v češtině: Pěstounská péče - Názor pěstounů z organizace S na odbornou přípravu žadatelů o pěstounskou péči
Název v anglickém jazyce: Foster Care - Opinions of Foster Parents from Organisation S on Professional Preparation of Applicants for Foster Care
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, poručenství, osvojení, pěstouni, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, zprostředkování pěstounské péče, odborná příprava pěstounů
Klíčová slova anglicky: artificial family care, wardship, adoption, foster parents, foster care, short-term foster care, mediation of foster care, professional preparation of foster parents
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2013
Datum zadání: 06.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2013
Datum a čas obhajoby: 11.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se věnuje problematice pěstounské péče v rámci systému náhradní rodinné péče v České republice. Teoretická část se zabývá fungováním pěstounské péče a její postupnou profesionalizací, zejména odbornou přípravou žadatelů o pěstounskou péči.
Cílem praktické části je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jak celkově nazírají pěstouni na odbornou přípravu žadatelů o pěstounskou péči, kterou museli absolvovat? Pro získání potřebných dat byly provedeny polostrukturované rozhovory s pěstouny, kteří spolupracují s orgnizací S. Z rozhovorů byl nejprve pořízen audiozáznam, poté byly přepsány do písemné podoby a posléze vyhodnoceny.
Seznam odborné literatury
BUBLEOVÁ, Věduna, FRANTÍKOVÁ, Jana, VYSKOČIL, Filip, VÁVROVÁ, Alena, POKORNÁ, Pavla. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2013.
CIRNS, Kate. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická odolnost. Praha: Portál, s.r.o., 2013. s. 51 ISBN 978-80-262-0370-4
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 408 ISBN 80-7367-040-2
MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, s.r.o., 1999. s. 33 ISBN 80-7178-304-8
MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. s. 332 ISBN 80-247-1362-4
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Otázky z oblasti pěstounské péče: vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči; [editor Jan Folda (ed.)]. - Vyd. 1. - Praha: Sdružení SOS dětských vesniček, 2010. s. 8 ISBN 978-80-86396-55-2
SINCLAIR, Ian Jeffers Tom. Fostering Now: Messages from Research. London, GBR: Jessica Kingsley Publishers, 2005. pages 174 ISBN 9781843103622
Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 1/2006. s. 23 ISSN 1213-6204
ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, s.r.o., 2007. s. ISBN 978-80-7367-318-5
Úmluva o právech dítěte
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. s. 20 ISBN 978-80 262-0065-9
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK