Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorskoprávní ochrana výtvarných děl
Název práce v češtině: Autorskoprávní ochrana výtvarných děl
Název v anglickém jazyce: Copyright protection of visual arts
Klíčová slova: autorské právo, výtvarné dílo, osobnostní a majetková práva, ochrana práv, originalita, hmotný nosič, zákonná licence
Klíčová slova anglicky: copyright, fine art, personal and property rights, rights protection, originality, material support, fair use
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2015
Datum a čas obhajoby: 25.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2015
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá problematikou autorského práva se zaměřením na výtvarná díla a moderní podoby současného vizuálního umění. Obsahuje úvod do práva autorského, zejména zařazení do systému práva, vymezení základních principů a pramenů právní úpravy. Dále se zaměřuje na osobnostní a majetková práva autora včetně jejich konkrétních forem. Třetí kapitola pojednává blíže o právním vymezení výtvarného umění, včetně uvedení tradičních i moderních forem. Kapitola následující shrnuje prostředky právní ochrany výtvarných děl, a sice jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Pátá kapitola předkládá právně filozofické zamyšlení nad ochranou umění ve veřejném prostoru, street artu a graffiti, jako svébytných uměleckých podob, které se dostávají do kolize s právy třetích osob. Šestá kapitola navazuje na kapitolu předchozí a zabývá se úpravou urbanistického umění (street art a graffiti) ve Francii. Sedmá kapitola analyzuje známé judikáty, týkající se sporů o výtvarné umění v našem právním prostředí. V následující kapitole se práce věnuje autorskému právu a jeho pojetí ve Francii, a sice historicko – filozofickému kontextu, definici autorského práva a podmínkám ochrany. Tato kapitola obsahuje také reflexi francouzské odborné veřejnosti nad budoucí podobou autorského práva a relevantní judikaturu. Kapitola devátá obsahuje komparaci mezi angloamerickým pojetím fair use a kontinentálním pojetím zákonných licencí s uvedením nejznámějších případů. Poslední kapitola se věnuje současným formám výtvarného umění a jejich často problematické autorskoprávní ochraně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation deals with copyright law with a special focus on fine art and modern forms of contemporary visual art. The introduction describes in brief the copyright, especially its inclusion in the law system, the definition of basic principles and sources of law. Further it concentrates on personal and property authors’ rights in its specific forms. The next chapter deals thoroughly with the legal definition of fine art, including both its traditional and modern forms. The following part summarizes the means of legal protection of fine art, by both private and public actions. The fifth chapter presents a legal and philosophical reflection on the protection of art in public space, street art and graffiti, the unique art forms that come often into conflict with the third parties’ rights. The sixth chapter is a follow-up to the previous and addresses the legal regulation of urban art (street art and graffiti) in France. The seventh chapter analyses the well-known cases related to copyright disputes in Czech legal environment. The next part is focused on copyright and its concept in France, the historical and philosophical context, the definition of copyright and the obligatory conditions of protection. This chapter also contains a French experts’ reflection over the future of copyright and relevant cases. Chapter Nine includes a comparison between the Anglo-American concept of fair use and the continental approach to legal licenses; it also mentions and analyses the most famous fair use cases. The final chapter deals with contemporary fine art forms and the often problematic issues of their copyright protection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK