Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oblíbenost atletiky na středních školách, sportovních středních školách a ve sportovních klubech
Název práce v češtině: Oblíbenost atletiky na středních školách, sportovních středních školách a ve sportovních klubech
Název v anglickém jazyce: Popularity of athletics in secondary schools, sports secondary schools and sport clubs
Klíčová slova: Oblíbenost, atletika, atletická disciplína, sport, zájem, střední škola, studenti, tělesná výchova, atletický stadion, atletické vybavení, Praha, Kladno.
Klíčová slova anglicky: Popularity, athletics, athletics discipline, sport, interest, secondary school, students, physical education, athletic stadium, athletic equipment, Prague, Kladno.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury
BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole, Triton, 2004
BERKA, Pavel, JANÁK, Vladimír. Průzkum popularity a reflexe sportovních odvětví u veřejnosti ČR. Sborník národní konference „Sport v ČR na začátku nového tisíciletí“. Praha, 2001. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
DOSTÁL,Emil., VELEBIL,Václav. a kol. Didaktika školní atletiky, Praha, 1992
JEŘÁBEK, Petr. 2008, Atletická příprava
KAPLAN, Aleš. 2009, Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry
NOVÁČEK, David. Obliba jednotlivých sportovních odvětví u dětí na základní škole. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
RUBÁŠ, Karel. Základní atletické disciplíny, Plzeň, 1996, Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta
ŽÁK, Vítězslav. Olympia,2010, Pravidla atletiky 2010
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zjistit jaká je oblíbenost atletiky u mládeže na středních školách. Výzkum bude vycházet z dotazníků a statistik. Bude sledována její oblíbenost podle typů středních škol a také věku respondentů.
Primárním cílem práce je vypracovat statistiku nejvíce a nejméně oblíbených atletických disciplín. Hlavním záměrem je taktéž vysledovat postoje středoškolských studentů k atletice v porovnání s jinými sportovními odvětvími.
Sekundárním cílem je zkoumat oblíbenost atletiky, dále nalézt důvody atletů pro její provozování, a v neposlední řadě také zjistit vybavenost středních škol pro možnost výuky atletiky v hodinách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of Bachelors thesis is to determine how popular athletics among youth in high schools is. The research will be based on questionnaires and statistics. The popularity will be monitored by the types of secondary schools, as well as the age of respondents.
The primary aim of this work is to develop statistics of the most and least favorite athletic disciplines. The main intention is also to trace an attitude of high school students towards athletics in comparison to other sport sectors.
The secondary objective is to examine the popularity of athletics, to find reasons for practicing athletics, and last but not least, to check the secondary school amenities for athletics in the meaning of teaching purposes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK