Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Niveau suprasegmental et les aspects non-verbaux dans l´enseignement du FLE en classe tchèque
Název práce v jazyce práce (francouzština): Niveau suprasegmental et les aspects non-verbaux dans l´enseignement du FLE en classe tchèque
Název práce v češtině: Suprasegmentální úroveň jazyka a nonverbální aspekty v současném českém vyučování francouzštiny jako cizího jazyka na českých školách
Název v anglickém jazyce: Suprasegmental level of language and non-verbal aspects of the contemporary teaching French as a foreign language at the czech schools
Klíčová slova: francouzština jako cizí jazyk (FLE), motivace v procesu osvojování správné prosodie, interakce učitel-žák, role učitele, metody korektivní fonetiky, nonverbální komunikace, gestika, mimika, emoce, Evropský referenční rámec pro jazyky, didaktika cizích jazyků, jazyková úroveň A1, analýza, Amis et compagnie 1
Klíčová slova anglicky: French as a foreign language (FLE), motivation in the process of acquiring the correct prosody, teacher-student interaction, the role of teachers, methods of corrective phonetics, nonverbal communication, gestures, facial expressions, emotions, the European Framework of Reference for Languages, didactics of foreign languages, language level A1, analysis, Amis et compagnie 1
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 06.12.2013
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá postavením didaktiky fonetické a fonologické suprasegmentální úrovně jazyka a nonverbálních aspektů v současném českém vyučování francouzštiny jako cizího jazyka a zkoumá z tohoto pohledu jejich důležitost. Klade si za cíl prostudovat didaktickou koncepci výše zmíněných jevů v konkrétní učebnici francouzštiny Amis et compagnie 1 a upozornit jak na nedostatečné začlenění těchto aspektů do roviny výuky cizího jazyka, tak i v rámci referenčních úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Práce usiluje nejen o to motivovat budoucí učitele k systematickému zařazení výše zmíněné problematiky, ale také o to poukázat na fakt, že pravidelné a systematické zařazení fonetiky, zejména často opomíjených suprasegmentálních, ale i nonverbálních prvků, do hodin francouzštiny je reálné, zábavné, praktické a hlavně nezbytné, neboť srozumitelný ústní projev je jeden z nutných nástrojů a zároveň cílů úspěšné komunikace v cizím jazyce.
Předkládaná práce se opírá o odborné publikace zabývající se metodami korektivní fonetiky a aktuálními didaktickými otázkami, a rovněž o odborné články, rozhovory s učiteli francouzštiny a osobní pedagogické zkušenosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis addresses the status of phonetic didactics and phonemic suprasegmental level of language and non-verbal aspects of the contemporary Czech teaching of French as a foreign language and examines their importance. Moreover, it aims to analyze the above mentioned phenomena in the French textbook Amis et compagnie 1 and draw attention to an insufficient integration of these occurrences in the contemporary teaching of the French language, as well as in the Common European Framework of Reference for Languages.
Furthermore, this thesis attempts to inspire future lecturers to systematically incorporate stated methods into French lessons, and also to indicate that incorporating suprasegmental and non-verbal methods is realistic, practical and even entertaining, as the comprehensible verbal display is one of the cornerstones of successful communication in foreign language.
The arguments and findings of the thesis are supported by reviewed literature (focusing on corrective phonetics methods), furthermore by expert interviews and author’s personal pedagogical experience.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK