Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
EMG analýza vlivu vodního prostředí na chůzi u starších osob
Název práce v češtině: EMG analýza vlivu vodního prostředí na chůzi u starších osob
Název v anglickém jazyce: EMG analysis of the influence of the water environment on walking in the elderly
Klíčová slova: chůze, vodní prostředí, povrchová EMG, WaS-EMG
Klíčová slova anglicky: gait, water environment, surface EMG, WaS-EMG
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2013
Datum zadání: 01.12.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: Mgr. Svatava Neuwirthová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je určit pomocí povrchové elektromyografie stupeň aktivace vybraných svalů u starších osob při chůzi na suchu a ve vodním prostředí. Dalším dílčím cílem je zjistit a porovnat ko-kontrakční stupeň svalů dolních končetin u starších osob během chůze na suchu a ve vodním prostředí. Metody: Jedná se o pilotní studii, které se zúčastnilo 5 probandů. Průměrný věk výzkumného souboru činil 67,2 let a byl zastoupen 3 muži a 2 ženami. Pomocí povrchové elektromyografie byla snímána aktivita m. tibialis anterior, m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris a mm. erectores spinae v úrovni ThL přechodu při chůzi na suchu a ve vodním prostředí. EMG signál byl upraven, zanalyzován a následně byla porovnána normalizovaná hodnota EMG signálu k MVC v obou prostředích. Záznamy byly porovnávány intraindividuálně i interindividuálně. Na závěr byl vyhodnocen a porovnán dynamický ko-kontrakční stupeň svalů dolních končetin při chůzi v obou prostředích. Výsledky: Elektromyografická analýza prokázala, že během chůze ve vodním prostředí se analyzované svaly zapojovaly menší měrou než při chůzi na suchu. Ko-kontrakční stupeň byl u svalů dolních končetin při chůzi ve vodním prostředí nižší než při chůzi na suchu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The main objective of this master thesis is to determine the degree of activation of selected muscles during walking on land and in water environment by using surface electromyography. The next component objective is to determine and compare dynamic co-contraction level of low extremity muscles during walking on land and in water. Methods: It is a pilot study which was attended by 5 participants. The average age of the research group was 67,2 years and was represented 3 men and 2 women. Activity of m. tibialis anterior, m. gastrocnemius, m. rectus femoris, m. biceps femoris and mm. erectores spinae in the level of ThL transition was recorded during walking on land and in water environment. EMG signal has been adjusted, analyzed and after that normalized EMG signal to MVC was compared in both environments. The records were compared both intraindividually and interindividually. At the end dynamic co-contraction level of selected muscles was evaluated and compared during gait in both environments. Results: Electromyographic analysis revealed that during walking in aquatic environment were analyzed muscles involved with less extent than during walking on land. Co-contraction level was lower in low extremity muscles during walking in water environment than on land.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK