Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti podpory zdravého držení těla ve školní družině
Název práce v češtině: Možnosti podpory zdravého držení těla ve školní družině
Název v anglickém jazyce: Options of support for healthy body posture in an after-school club
Klíčová slova: Zdraví, mladší školní věk, držení těla, rizikové faktory, prevence
Klíčová slova anglicky: Health, younger school age, body posture, risk factors, prevention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2013
Datum zadání: 04.07.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
Definice zdraví
Pohybový vývoj dětí od narození do ukončení růstu
Zahájení školní docházky
Pohybový režim u dětí v mladším školním věku
Školní družina a zdravý pohyb žáků
Prevence ve školním prostředí
Ergonomie školního nábytku
Správné držení těla
Vadné držení těla
Nejčastější vady držení těla u žáků
Životní styl ve vztahu k vadnému držení těla

Praktická část
Dotazníkové šetření – rizikové faktory vzniku vadného držení těla
Konkrétní náměty možnosti prevence vadného držení těla ve školní družině
Ukázka metodiky cvičení pro prevenci vadného držení těla u dětí
Seznam odborné literatury
[1.] DYLEVSKÝ, Ivan. 1997. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 252 s. ISBN 80-716-9258-1.
[2.] HNÍZDILOVÁ, Michaela. 2006. Tělovýchovné chvilky, aneb, Pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 64 s. ISBN 80-210-4010-6.
[3.] KOLÁŘ, Pavel. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.
[4.] KOLISKO, Petr. 2003. Integrační přístupy v prevenci vadného držení těla a poruch páteře u dětí školního věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 80s. ISBN 80-244-
[5.] KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. 2011. Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén, 190 s. ISBN 978-807-2627-127.
[6.] LARSEN, Christian, Claudia LARSEN a Oliver HARTELT. 2010. Držení těla: analýza a způsoby zlepšení: look@yourself - work@yourself. Olomouc: Poznání, 143 s. ISBN 978-808-6606-934.
[7.] LAUPER, Renate. 2007. Dítě od hlavy až k patě v pohybu: pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky. Olomouc: Poznání, 136 s. ISBN 978-808-6606-675.
[8.] SKALOVÁ, Jana. 2012. S láskou ke zdravému pohybu našich dětí: naslouchání jejich dokonalosti. Praha: Krigl, 55 s. ISBN 978-80-86912-64-6.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti prevence optimálního držení těla dětí ve školní družině. V teoretické části se zabývá pojmy, které souvisejí s problematikou podpory zdravého držení těla u dětí v mladším školním věku. V praktické části zjišťuje rizikové faktory vadného držení těla, předkládá názorné ukázky cvičení k prevenci vadného držení těla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the possibilities of prevention optimum body posture of children in the after-school club. In the theoretical part it deals with concepts that related to the issue of promoting a healthy body posture for children at younger school age. In the practical part it identifies risk factors of the poor body posture and presents demonstration exercises for the prevention of the poor body posture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK