Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza fotovoltaické využitelnosti vybraných území prostřednictvím nástrojů GIS
Název práce v češtině: Analýza fotovoltaické využitelnosti vybraných území prostřednictvím nástrojů GIS
Název v anglickém jazyce: The Analysis Photovoltaic Utilization by Means of Tools of GIS in Model Area
Klíčová slova: fotovoltaika, gis, model, Area Solar Radiation, solární elektrárna
Klíčová slova anglicky: photovoltaics, gis, model, Area Solar Radiation, photovoltaic power station
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jaroš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 05.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je demonstrovat možnosti uplatnění geoinformačních systémů v oblasti fotovoltaiky. V teoretické části bude nejprve stručně pojednáno o fotovoltaické metodě výroby elektrické energie a dále bude nastíněno, jakou roli sehrává fotovoltaika v Česku. V dalším textu budou představeny parametry ovlivňující výkon fotovoltaických elektráren. Důraz přitom bude kladen zejména na popis parametrů souvisejících s fyzickogeografickými podmínkami v místě elektrárny. Nejvíce prostoru v teoretické části pak bude věnováno podrobné analýze stávajících geoinformačních metod a postupů umožňujících modelování fotovoltaické využitelnosti krajiny. Na základě této analýzy bude v praktické části vybrán vhodný model, pomocí kterého bude testována fotovoltaická využitelnost vybraných lokalit, na nichž se v současnosti nachází solární elektrárny. Jedním z výstupů práce bude porovnání výsledků získaných modelováním s daty z databáze ČHMÚ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK