Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh atlasu pro extrémní kanoistiku na divoké vodě
Název práce v češtině: Návrh atlasu pro extrémní kanoistiku na divoké vodě
Název v anglickém jazyce: Proposal of map atlas for extreme whitewater canoeing
Klíčová slova: tematická kartografie, atlas, mapa, sport, kanoistika, vodáctví
Klíčová slova anglicky: thematic cartography, atlas, map, sport, canoeing, paddling
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jaroš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2013
Datum zadání: 05.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Antonín Bačo
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude sestávat z teoretické a praktické části. V teoretické části bude představen metodický postup pro zpracování atlasu, jehož tématem bude extrémní kanoistika na divoké vodě. V první fázi budou zhodnoceny stávající kartografické produkty, které jsou tematicky spjaty s řešeným tématem a dále bude provedeno dotazníkové šetření zachycující názory vodácké komunity na současná, vodácky orientovaná kartografická díla. Z takto pořízených informací bude v souladu s kartografickou teorií sestaven návrh vodáckého atlasu. V textu budou podrobně rozebrány jednotlivé fáze zpracování atlasu od výběru vhodných dat až po jejich finální vizualizaci. Zvláštní pozornost přitom bude věnována volbě a generalizaci topografického podkladu, výběru vhodného měřítka a tvorbě znakového klíče. V praktické části bude na základně navržené metodiky sestavena ukázka atlasu, v němž budou zpracovány vybrané vodní toky na území Česka. Ukázka atlasu bude přiložena v tištěné podobě a bude obsahovat minimálně 8 samostatných map.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK