Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Energeticky založený model akumulace a tání sněhu v jehličnatém lese a na otevřené ploše
Název práce v češtině: Energeticky založený model akumulace a tání sněhu v jehličnatém lese a na otevřené ploše
Název v anglickém jazyce: An energy-based model accounting for snow accumulation and snowmelt in a coniferous forest and in an open area
Klíčová slova: akumulace sněhu, tání sněhu, odtok, leaf area index
Klíčová slova anglicky: snow accumulation, snowmelt, runoff, leaf area index
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Ondřej Matějka - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2013
Datum zadání: 02.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
1. Zhodnocení vlivu lesní vegetace na radiační bilanci sněhové pokrývky
2. Sestavení a kalibrace energeticky založeného modelu akumulace a tání sněhu, který je schopný simulovat rozdílnou energetickou bilanci otevřených ploch a lesa
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
V rámci práce bude provedena rešerše české a zahraniční literatury se zaměřením na zhodnocení vlivu lesní vegetace na radiační bilanci sněhové pokrývky.
Na základě získaných poznatků bude proveden výběr a úprava takového matematického modelu energetické bilance, který bude vyhovovat dostupnému datovému souboru z klimatologické stanice Hřebečná (povodí Bystřice v Krušných horách). Model bude upraven tak, aby zohlednil rozdílnou radiační bilanci na otevřených plochách a v lesích s různou strukturou vegetace. Pro vystižení struktury lesa budou vytvořeny a analyzovány hemisférické snímky provedené na měřených lokalitách (stanovení LAI, faktoru zakrytí oblohy, potenciálního úhrnu sluneční radiace).
Dále bude provedena kalibrace a srovnání výsledků modelu se skutečnými měřeními tání sněhové pokrývky. Bude provedena analýza silných a slabých stránek modelu a použitých postupů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK