Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Diverzita a taxonomie rodu Steccherinum v České republice
Název práce v češtině: Diverzita a taxonomie rodu Steccherinum v České republice
Název v anglickém jazyce: Diversity and taxonomy of Steccherinum in the Czech Republic
Klíčová slova: Agaricomycotina, Polyporales, dřevokazný druh, morfologie, fylogeneze, ohrožené druhy
Klíčová slova anglicky: Agaricomycotina, Polyporales, wood decomposer, morphology, phylogeny, endangered species
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 28.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: RNDr. Jan Borovička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rod Steccherinum (Meruliaceae, Polyporales) zahrnuje saprotrofní dřevokazné zástupce tvořící rozlité až polokloboukaté plodnice s ostnitým hymenoforem. V ČR je tento rod zastoupen asi desítkou druhů, z nichž S. oreophilum, S. aridum a S. robustius jsou zařazeny v Červeném seznamu jako EN a ?EX. V poslední době bylo publikováno několik fylogenetických studií, které ukázaly na vývojové vztahy mezi vybranými druhy tohoto rodu na základě ribozomální DNA i sekvencí kódujících genů.
Cílem DP bude podat přehled o diverzitě a výskytu zástupců tohoto rodu v ČR a pokusit se najít vzácné druhy na lokalitách s doloženým výskytem v literatuře. Kromě vlastního materiálu bude provedena revize herbářových sbírek (PRC, PRM, BRNM, soukromé herbáře dle dohody).
Sběry budou určovány především na základě morfologie plodnic. Čerstvé sběry i herbářové položky budou dále podrobeny extrakci DNA a amplifikaci vybraných úseků s cílem ověřit morfologickou identifikaci a také prokázat význam herbářových položek jako významný zdroj dat i pro molekulární studie. Z plodnic bude izolována DNA pomocí Plant/Seed Zymo Research DNA extraction kitu a následně bude amplifikován úsek ITS rDNA jako základní marker. V případě úspěchu budou amplifikovány a sekvenovány i další úseky.
V případě nalezení vzácných druhů bude dle molekulárních dat ověřena jejich příslušnost do rodu Stechcerinum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK