Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí individua ve vztahu k Bohu u Kierkegaarda a Nietzscheho
Název práce v češtině: Pojetí individua ve vztahu k Bohu u Kierkegaarda a Nietzscheho
Název v anglickém jazyce: Concept of the individual in relation to God in Kierkegaard and Nietzsche
Klíčová slova: Niternost; Hodnoty; Individualita; Bůh; Kierkegaard; Nietzsche
Klíčová slova anglicky: Inwardness; Values; Individuality; God; Kierkegaard; Nietzsche
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum a čas obhajoby: 06.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF - R 207 c
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka bude pracovat s pramennou i sekundární literaturou podle zásad vědecké práce. Citovat bude podle citační normy. Výsledky své práce bude pravidelně konzultovat.
Seznam odborné literatury
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky: polemika. Praha: Aurora, 2002 – 147 s. ISBN: 80-7299-048-9
NIETZSCHE, Friedrich. Antikrist: přehodnocení všech hodnot. Olomouc: Votobia, 2001 – 126 s. ISBN: 80-7198-481-7
KIERKEGAARD, Søren. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 - 249 s. ISBN 80-205-0
ROHDE, Peter. Kierkegaard. Praha:Votobia, 1959 – 187 s. ISBN: ISBN: 80-85885-29-8
OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení. Praha:
Akropolis, 2005, 262 s. ISBN 80-86903-08-7
KOUBA, Pavel. Nietzsche. Praha: Oikoymenh, 2006 - 278 s. ISBN: 80-7298-191-9
DELUZE, Gillez. Nietzsche a filosofie. Praha: Herrmann & synové, 2004 - 343 s
STöRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007-653s. ISBN: 978-80-7195-206-0
Předběžná náplň práce
Východiskem práce, bude zmapovat hodnotící systém u F.Nietzscheho a u S.Kierkegaarda. V hlavní části práce, autorka postihne vývoj axiologických názorů obou myslitélů a vzájemně ho porovná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The basis of the work will be to map the evaluation system of F.Nietzsche and S.Kierkegaard. In the main part of the work, the author will describe the development of axiological views of both philosophers/thinkers* and compare them to each other.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK