Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv tvaru okraje těla na detektabilitu kryptické kořisti
Název práce v češtině: Vliv tvaru okraje těla na detektabilitu kryptické kořisti
Název v anglickém jazyce: Effect of body-margin shape on detectability of cryptic prey
Klíčová slova: krypse, detektabilita, Heteroptera, ptáci
Klíčová slova anglicky: crypsis, detectability, Heteroptera, birds
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Při úvahách o efektivitě kryptického zbarvení se většinou uvažuje podobnost kořisti a podkladu v barvě a vzoru. Některé druhy kryptické kořisti však mají i modifikovaný – členitý – okraj těla. Příkladem jsou ploštice z čeledi Aradidae, kde je značná variabilita od prakticky rovného okraje až po velmi členitý. Je otázka, zda může členitost tělního okraje hrát roli v efektivitě kryptického zbarvení – snižovat detektabilitu kořisti pro vizuálně se orientující predátory.
Projekt má následující cíle: (1) Porovnat detektabilitu u kořisti s jednoduchým a členitým obrysem. (2) Porovnat, zda se efekt liší v závislosti na míře zkušenosti a druhu predátora. (3) Testovat, zda kromě iniciální detektability má tvar těla případně vliv i na rychlost vytváření search image pro kryptickou kořist.
Metody: Jako predátoři budou testovány dospělé v přírodě odchycené sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) a také naivní odchovaná mláďata obou druhů. V experimentu bude využita umělá kořist (fotografie ploštic, kryptické na podkladě stromové kůry) a ptáci budou vyhledávat potravu ukrytou pod siluetou ploštice. Bude porovnána rychlost nalezení dvou druhů ploštic lišících se členitostí okraje těla.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK