Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků
Název práce v češtině: Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků
Název v anglickém jazyce: The impact of the cartographic method on students’ map skills level
Klíčová slova: kartografické vyjadřovací metody, tematické mapy, mapové dovednosti, didaktický test, obsahová analýza, geografické vzdělávání
Klíčová slova anglicky: cartographic methods of visualization, thematic maps, map skills, didactic test, analysis of textbooks, geographical education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2014
Datum zadání: 24.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaný projekt se zabývá problematikou vlivu kartografické vyjadřovací metody použité v mapě na úroveň mapových dovedností žáků, které v českém prostředí nebyla doposud věnována dostatečná výzkumná pozornost. Cílem projektu je nalézt a zdůvodnit míru závislosti úrovně dovedností žáků při práci s mapou na zvolené kartografické vyjadřovací metodě mapy a odhalit další proměnné ovlivňující mapové dovednosti žáků – zejména pohlaví, vzdělání a zájem o geografii. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci obsahové analýzy učebnic zeměpisu a školních zeměpisných atlasů, díky které budou mimo jiné zhotoveny modelové mapy následně využité při testování. Výsledky výzkumu mohou být využity při stanovování požadavků na úroveň dovedností práce s mapou, které by měli žáci daného stupně vzdělávání dosáhnout, a přispět tak ke zlepšení zásad školní evaluace. Hlavním záměrem projektu je pak přispět k optimalizaci školní kartografické tvorby, a to především určit vhodné kartografické metody map, které by měly, vzhledem ke schopnostem žáků tato díla číst, analyzovat a interpretovat, převažovat ve využívaných učebních pomůckách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This research project is focused on the impact of the map’s cartographic method on students’ map skills level that has not been studied enough in Czechia. The aim of this project is to determine and explain the dependency of map skills level on chosen cartographic method and find out if there are other variables that influence the level of students’ map skills – especially gender, education, and interest in the geography. This aim will be achieved with help of the geography textbooks’ and school atlases’ content analysis that will be used to create model maps for the testing. Research results can be used in defining the requirements on the level of map skills that students of different levels of education should achieve. The main purpose of this project is to contribute to the improvement of the school cartographic production as it can help to determine suitable cartographic methods that should, in view of students’ ability to read, analyze and interpret these maps, dominate in used didactic tools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK