Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu
Název práce v češtině: Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu
Název v anglickém jazyce: Map skills development in geography lessons
Klíčová slova: Zeměpis, mapové dovednosti, rozvoj, video studie, vyučovací metody, formy výuky
Klíčová slova anglicky: Geography, map skills, development, video studies, teaching methods, teaching forms
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: Mgr. Veronika Fikarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu se zabývá rozborem videozáznamů z hodin zeměpisu a detekováním rozvoje mapovcých dovedností v praxi

Hlavní cíl:
- Na základě videozáznamů popsat různé přístupy učitelů k rozvoji mapových dovedností v praxi
Dílčí cíle
- Definovat pojem mapové dovednosti a shrnout možnosti jejich rozvoje
- Vymezit pojem výukové metody
- Vymezit pojem formy výuky
- Charakterizovat význam osobního pojetí výuky
- Charakterizovat metodu videostudie
- Vymezení výzkumu
- Stanovit sledované prvky z videozáznamu a vyhodnotit videa
- Na základě zastoupení sledovaných prvků stanovit typologii učitelů podle rozvoje mapových dovedností
- Porovnat způsoby rozvoje mapových dovedností na druhém stupni ZŠ a nižším stupni gymnázií
Výzkumné otázky:
- Kolik času věnoval učitel práci s mapou v natočené hodině?
- Kolik času věnovali studenti činnostem spadajícím do jednotlivých typů mapových dovedností?
- Které metody učitel v natočené hodině používá k rozvoji mapových dovedností?
- Jaká je struktura vyučovací hodiny s ohledem na formy výuky?
- S jakými mapovými zdroji žáci v hodině pracují?
- Jak učitel hodnotí svou hodinu?
- Jaké cíle si učitelé stanovují pro natočenou hodinu?
- Souhlasí učitelem stanovené rozvíjené typy mapových dovedností s realitou natočené hodiny a stanoveným cílem?
- Existují rozdíly ve sledovaných faktorech mezi učiteli základních škol a víceletých gymnázií?
- Kteří učitelé rozvíjeli nejkomplexněji mapové dovednosti? Jakým způsobem pracovali?
Pro řešení práce doporučuji absolvovat tyto předměty: Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání, Aktivizačni metody a formy výuky přírodovědných předmětů, Moderní technologie ve výuce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis on the topic of Map skills development in geography lessons deals with analysis of videos from geography lessons and detecting types of teachers according to their ability to develop map skills.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK