Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připravenost poskytovatelů zdravotních služeb na hromadné neštěstí
Název práce v češtině: Připravenost poskytovatelů zdravotních služeb na hromadné neštěstí
Název v anglickém jazyce: Readiness of healt care providers to mass disasters
Klíčová slova: hromadné neštěstí, krizové řízení, mimořádná událost, katastrofa, traumatologický plán, integrovaný záchranný systém, záchranná služba, poskytovatel zdravotních služeb, třídění raněných
Klíčová slova anglicky: mass disaster, crisis management, emergency, catastrophe, trauma plan, integrated rescue system, emergency services, medical facilities, triage.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2011
Datum zadání: 31.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.02.2014 15:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Monika Sojková
 
 
 
Zásady pro vypracování
řídí se pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce ÚTPO a Opatřením děkana a tajemnice č. 10/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Seznam odborné literatury
1) ANTUŠÁK, Emil. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, ISBN 978-807-3574-888.
2) BULÍKOVÁ, Táňa. Medicína katastrof. Martin: Osveta, 2011, 390 s. ISBN 978-808-0633-615.
3) HADDOW, George D, Jane A BULLOCK a Damon P COPPOLA. Introduction to emergency management. 3rd ed. Boston: Elsevier/Butterworth-Heinemann, c2008, xvii, 474 p. ISBN 978-075-0685-146.
4) HLAVÁČKOVÁ, Dana, ŠTOREK Josef a FIŠER Václav. Krizová připravenost zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 198 s. ISBN 978-80-7013-452-8.
5) HRIVNÁK, Ján, BURDOVÁ Lenka a POLÍVKA Lubomír. Metody a nástroje řešení krizových situací: (metody a nástroje řízení bezpečnosti) : základní údaje. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7251-304-8.
6) Integrovaný záchranný systém. 2005. vyd. Praha: Armex Publishing s.r.o, 2005.
7) JELEN, Stanislav, URBÁNEK Pavel, HUBÁČEK Petr a BUDA Otakar. Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech. Urgentní medicína:časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2009, roč. 12, č. 2, str. 4-6. ISSN 1212-1924.
8) NOVÁKOVÁ, Jaroslava, Oldřich KRULÍK a Radek BUREŠ. Úvod do bezpečnosti a krizového řízení I.: mimořádné události, jejich členění a negativní dopady na základní funkce státu. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011, 112 s. ISBN 978-80-7251-343-7.
9) POKORNÝ SEN., Jiří. Třídění při hromadném výskytu raněných START pro dospělé a JumpSTART pro děti. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2008, roč. 11, 1., str. 15-20. ISSN 1212-1924.
10) POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010, xvii, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.
11) POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s., obr. ISBN 80-726-2259-5.
12) RICHTER, Rostislav. Výkladový slovník krizového řízení. Vyd. 1. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010, 164 s. :. ISBN 978-80-86640-54-9.
13) SLABÝ, Antonín. Teorie a praxe krizového řízení I. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2010, 107 s. ISBN 978-80-7251-336-9.
14) ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí: hrozby - krize - příležitosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 429 s. ISBN 80-716-9688-9.
15) URBÁNEK, Pavel. Návaznost přednemocniční a nemocniční péče při hromadném postižení zdraví. Úrazová chirurgie:časopis České lékařské společnosti pro úrazovou chirurgii. 2004, roč. 12, č. 1, str. 14-17. ISSN 1211-7080.
16) URBÁNEK, Pavel. Visačka pro HPZ-karta pro lékařské třídění a identifikaci při hromadném postižení zdraví. Urgentní medicína:časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2008, roč. 11, č. 4, str. 4-7. ISSN 1212-1924.
Internetové zdroje:
17) Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof: Doporučený postup č. 18. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Říjen, 2011. [online].
URL: [cit. 2012-09-20].
18) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vize-nasi-nemocnice. In: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vize-nasi-nemocnice, 2011 [online].
URL: [cit. 2012-09-07].
19) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Výroční zpráva 2011. In: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Výroční zpráva 2011 [online].
URL: < http://www.fnkv.cz/vyrocni-zpravy.php> [cit. 2012-09-07].
20) Fakultní nemocnice Motol: O nás historie a současnost, 2010 [online].
URL: [cit. 2012-09-14].
21) Fakultní nemocnice Motol: Výroční zpráva 2011 [online].
URL: < http://www.fnmotol.cz/o-nas/vyrocni-zpravy> [cit. 2012-09-14].
22) Hasičský záchranný sbor České republiky [online].
URL: < http://www.hzscr.cz/clanek/ integrovany-zachranny-system.aspx> [cit. 2012-10-03].
23) Historie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. In: Historie FNKV, 2011 [online].
URL: [cit. 2012-09-07].
24) KROUPOVÁ, Adéla. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Řešení hromadných neštěstí a katastrof v 21. století. Plzeň, 2012 [online].
URL: < http://portal.zcu.cz/wps/portal/prohlizeni> [cit. 2012-09-03].
25) Ministerstvo vnitra České republiky.
URL: [cit. 2012-10-14].
26) Ministerstvo zdravotnictví České republiky: legislativa a dokumenty. Ministerstvo zdravotnictví: Legislativa a dokumenty, 2010 [online].
URL: [cit. 2012-09-11].
27) Nemocnice Na Bulovce. In: Nemocnice Na Bulovce, 2011 [online].
URL: [cit. 2012-10-10].
28) Nemocnice Na Bulovce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001.
URL: [cit. 2012-10-14].
29) Nemocnice Na Bulovce: výroční zpráva 2011. In: Nemocnice Na Bulovce: výroční zpráva 2011 [online].
URL: < https://cs.publero.com/reader/11786> 2012 [cit. 2012-10-05].
30) Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im Krankenhaus. Leitfaden zur Identifikation und Reduzierung von Ausfallrisiken in Kritischen Infrastrukturen des Gesundheitswesens. [online].
URL: [cit. 2012-11-30]
31) Srážka dvou tramvají v Ostravě. Drážní inspekce, 2008 [online].
URL: [cit. 2012-08-01].
32) Strauss, H.; Schüttler, J.: Leitfaden zur Identifikation und Reduzierung von Ausfallrisiken in Kritischen Infrastrukturen des Gesundheitswesens [online].
URL: [cit. 2012-11-30]
33) Thomayerova nemocnice. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001.
URL: [cit. 2012-11-14].
34) URBÁNEK, Pavel. Hromadné postižení zdraví – modelové postupy a řešení v přednemocniční péči, Brno 2007 [online].
URL: < http://www.urgmed.cz/meka/07_urbanek_hromadna_postizeni.pdf> [cit. 2012-11-14].
35) Válečný konflikt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2000 [online].
URL: [cit. 2012-09-23].
36) Vojenská fakultní nemocnice Praha. In: Vojenská fakultní nemocnice Praha, 2012 [online].
URL: < http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id =599&Itemid=655&lang=cs> [cit. 2012-10-21].
37) Vojenská fakultní nemocnice Praha. In: Vojenská fakultní nemocnice Praha: výroční zpráva 2011 [online].
URL: [cit. 2012-10-16].
38) Vojenská fakultní nemocnice Praha. In: Vojenská fakutní nemocnice Praha [online].
URL: 2012 [cit. 2012-10-25].
39) Železniční nehoda ve Studénce. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [online].
URL: [cit. 2012-09-09].
Právní předpisy:
40) Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
41) Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
42) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
43) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
44) Zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
45) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
46) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
47) Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve znění zákona č. 385/2012 Sb.
48) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
49) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování
50) Vyhláška č. 328/2001 Sb., Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
51) Vyhláška č. 240/2012 Sb. Ministerstva zdravotnictví kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
52) Vyhláška č.101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
53) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
54) Zákon č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Předběžná náplň práce
Příjem velkého počtu zraněných do zdravotnického zařízení následkem hromadného neštěstí nebo katastrofy klade na zdravotníky vysoké nároky. Tento stav nelze zvládat improvizací, ale je nezbytně nutné, aby byly vytvořeny jednotné organizační postupy, které definují složení zdravotnických týmů a jejich činnosti během hromadného příjmu postižených do zdravotnického zařízení. Cílem teoretické části bakalářské práce bylo poskytnout ucelený pohled na současný stav krizové připravenosti ve zdravotnických zařízeních. V části empirické jsem chtěla přiblížit připravenost poskytovatelů zdravotních služeb na hromadné neštěstí na území hlavního města Prahy. Jako metodu získávání dat jsem zvolila strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Na základě provedeného šetření jsem dospěla k závěru, že připravenost zdravotnických zařízení na území hlavního města Prahy je velmi rozdílná. Pro zlepšení situace při příjmu pacientů v případě hromadného postižení zdraví bych doporučila zřídit telefonní linku, kde budou nahlašovány pouze mimořádné události, aktivní účast zdravotnických zařízení na cvičení v rámci integrovaného záchranného systému, určit a jasně označit místa pro příjem pacientů z místa hromadného neštěstí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Reception of a large number of the injured to a medical facility as a result of a mass disaster or a catastrophe puts high demands on health care. Such situations can not be dealt with the mere improvisation; it is necessary to create unified organizational procedures defining the composition of medical teams and their activities during the multiple reception of the injured to a medical facility. The theoretical part of this thesis provides a comprehensive overview of the current state of emergency preparedness in healthcare facilities. In the empirical part, I analyzed the readiness of health facilities for a mass disaster in the capital city of Prague. A structured interview with open questions was chosen as a method of data collection. Based on the survey, I concluded that the readiness of health facilities in the capital city of Prague differs. I recommend setting up a phone line while receiving patients as a result of a mass disaster in order to improve the situation in Prague. The sole purpose of such a line would be reporting emergencies. I also recommend health care facilities participate actively in exercises within the integrated rescue system and clearly identify and determine facilities where the reception of the injured takes place if a mass disaster occurs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK