Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční analýza populačně specifických sekvenčních variant genu pro kinázu kontrolního bodu buněčného cyklu CHEK2
Název práce v češtině: Funkční analýza populačně specifických sekvenčních variant genu pro kinázu kontrolního bodu buněčného cyklu CHEK2
Název v anglickém jazyce: Functional analysis of the population-specific checkpoint kinase gene CHEK2 sequence variants
Klíčová slova: kináza CHEK2, missene mutace, klonování, cílená mutageneza, exprese in vitro, kinázová aktivita
Klíčová slova anglicky: CHEK2 kinase, missense mutations, clonning, side-directed mutagenesis, in vitro expression, kinase activity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 21.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Oponenti: doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si kladeza cíl funkční analýzu vrozených genetických alterací genu pro chekpoit kinázu CHEK2 identifikovaných v populaci vysoce rizikových pacientek s karcinomem prsu. Identifikované alterace budou zaneseny do expresního vektoru obsahujícího kódující sekvenci CHEK2 pomocí cílené mutageneze a exprimovány v bakteriálních buňkách. Míra a ovlivnění kinázové aktivity exprimovaného variantního proteinu CHK2 bude studováno pomocí aktivace syntetického substrátu CHK2 kinázy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work aims a functional analysis of the population-specific inherited variants in CHEK2 kinase identified in populations of high-risk breast cancer patients. The alterations will be introduced into the expression vector bearing the CHEK2 coding sequence using the side-directed mutagenesis and expressed in bacterial cells. Kinase activity of expressed variant CHK2 proteins will be studied using the kinetics of activation of a synthetic CHK2's substrate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK