Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavební spoření - právní a ekonomická problematika
Název práce v češtině: Stavební spoření - právní a ekonomická problematika
Název v anglickém jazyce: Building savings - legal and economic issues
Klíčová slova: stavební spoření, ochrana spotřebitele, ukončení smlouvy nezletilce, hypoteční směrnice
Klíčová slova anglicky: building savings, consumer protection, terminating the contract of minors, 2014/17/EU Directives
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2015 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 321
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Cílem této práce je analýza vybraných problematických otázek - zásadních z pohledu fungování stavebních spořitelen a ve vztahu ke spotřebiteli a ochraně jeho práv.
Práce se v 6 kapitolách zabývá právní úpravou stavebního spoření, detailně novelizacemi v historickém vývoji, děděním, povahou vkladů nezletilců a platným způsobem ukončení smlouvy obecně a nezletilců, problematikou poplatků v kontextu s připravovanou transpozicí směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení a porovnává z ekonomických hledisek obě složky stavebního spoření s konkurenčními produkty na finančním trhu.
Metoda analýzy, syntézy a indukce je použita v kapitolách, v nichž pracuji s judikaturou a v nichž obhajuji pozici stavebního spoření na bankovním trhu.
V části týkající se poplatků za pomoci komparace jsou porovnávány ceny účtované jednotlivými spořitelnami za stejné úkony a hodnoceno postavení spotřebitele ve vztahu k věřiteli, také je zmíněna úloha zprostředkovatele.
Řešené vybrané otázky jsou konfrontovány s platnou judikaturou. Dále se zabývám právní úpravou před a po rekodifiakci soukromého práva, přičemž uvádím rozdíly, které přinesla.
Jednotlivá témata rozvádím podrobně, využívám vlastní zkušenosti z mnohaleté praxe. Stavební spoření ke svému fungování potřebuje kvalitní právní rámec, jenž musí nezbytně odrážet potřeby spořitelen k běžnému fungování, a na druhé straně zákonnou úpravu, která přispěje k vymahatelnosti práva z hlediska ochrany spotřebitele. Veškeré právem nastavené předpoklady však nestačí, nebude-li produkt pro klienty atraktivní.
Své závěry shrnuji v závěru, kde nastiňuji úvahy de lege ferenda - navrhuji navrácení některých již časem prověřených výhod (zvýšení státní podpory a osvobození od zdanění výnosů), které současně zasazuji do společenského kontextu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The aim of the thesis is the analysis of selected problematic issues - crucial to the functioning of building savings and also in relation to consumers and protection of its rights.
The thesis is composed of six chapters which are dealing with legislation of building savings, especially with amendment in historical development with inheritance, with deposits of minors and valid way of terminating the contract of minors, with the bank charges in the context of preparatory transposition of 2014/17/ EU Directives on housing loans, and compares the economic aspects of both component of building savings with competitive products in the financial market.
In the thesis I use the method of analysis, synthesis and induction in chapters in which I work with jurisprudence and in which I advocate a position of building savings in the banking market. In anticipation of the upcoming law on housing loans I require to include information obligation into the proposed legislation with emphasis not only on formal form but the content of communication.
I confront the selected issues with valid jurisprudence and mention the original statutory framework and its new version after the recodification of private law and I pointed out the differences which the recodification has brought.
I elaborate individual topics in detail, I use my own experience from many years of practice. Building savings needs quality legal framework to work properly. The legal framework has to reflect the needs of savings banks form normal functioning. On the other hand the building savings also needs statutory regulation which will contribute to law
My conclusions are summarized in the conclusion which outlines the considerations de lege ferenda – I suggest returning some longer time-tested benefits (increase state aid and to abolish the revenue tax).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK