Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bližší charakterizace gene trap linie MGT180 a jejích kandidátních genů
Název práce v češtině: Bližší charakterizace gene trap linie MGT180 a jejích kandidátních genů
Název v anglickém jazyce: Closer analysis of gene trap line MGT180 and its candidate genes
Klíčová slova: Arabidopsis thaliana, postranní kořen, AHL, pericykl
Klíčová slova anglicky: Arabidopsis thaliana, lateral root, AHL, pericycle
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 12.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: Mgr. Petr Klíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je otestovat, který z kandidátních genů gene-trap linie MGT 180 u níž byla detekována aktivita promotoru zasaženého genu v oblasti ke xylému přiléhajícímu pericyklu a v maldých vývojových fázích primordií postranních kořenů. Navíc byl pozorován i fenotypový projev inzerce v pozměněné struktuře postranních kořenů (M.D.G. Alanís – MSC thesis). Na základě TAIL PCR přilehlých oblastí inzertu bylo identifikováno několik kandidátních genů, jejichž souvislostí s uvedeným expresním vzorcem by měla diplomantka potvrdit pomocí transkripčních fůzí jejich promotoru s reportérovým genem pro glukuronidázu. Následně by se pomocí dostupných inzerčních mutantů měla pokusit o funkční charakterizaci zasaženého genu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Purpose of this theseis is to test,promotor of which gene was targeted by insertion in gene trap line MGT180. Promotor activity in this line was detected in xylem pole pericycle cells and in the youngest developmental stages of lateral root primordium. There was also a changed phenotype of lateral roots in MGT180 (M. D. G. Alanis - MSC thesis). Based on TAIL PCR of regiones, flanking insert, some candidates genes were identified. Student should confirm, by transcription phusion of its promotors with reporter gene β-glucuronidase, expression pattern of which candidate gene is related to MGT180. Then, using insertion mutants, she should try to funcionally characterizized the targeted gene.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK