Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Populační dynamika kriticky ohroženého druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus
Název práce v češtině: Populační dynamika kriticky ohroženého druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus
Název v anglickém jazyce: Population dynamics of critically endangered species Dianthus arenarius subsp. bohemicus
Klíčová slova: populační dynamika, Dianthus arenarius subsp. bohemicus, životní cyklus
Klíčová slova anglicky: population dynamics, Dianthus arenarius subsp. bohemicus, life cycle
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 30.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je shromáždit dosavadní poznatky o kriticky ohroženém druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus. Dále je cílem vytvořit přehled o studiu populační dynamiky vzácných druhů rostlin s důrazem na použití maticových modelů. Tyto informace umožní identifikovat nejen trendy ve vývoji populací, ale rovněž nám pomohou určit faktory za tyto změny zodpovědné. V případě výrazného poklesu velikosti populace se pak dozvíme, která část životního cyklu druhu byla dotčena a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost při další snaze o ochranu druhu. Jedním z faktorů, který významně ovlivňuje populační dynamiku, je sukcese vegetace na lokalitách. Práce se proto bude zabývat i vlivy vegetace na růst a přežívání populací rostlin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachalor thesis is to garther information about critically endangered species Dianthus arenarius subsp. bohemicus. Further the thesis should review studies on population dynamics of rare plant species with stress on usage of matrix models. This information allows us to identify not only trends in population development, but it can help us to understand factors responsible for these changes as well. In case of significant decline of population size we can learn which part of the life cycle was most affected and should be the target of conservation action. One of major factors responsible for changes in population dynamics is vegetation succesion in the localities. The thesis should thus include review of studies concerning impact of vegetation on plant population growth and survival.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK