Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In search of DUSP specificity
Název práce v češtině: Hledání substrátové specifity DUSP fosfatáz
Název v anglickém jazyce: In search of DUSP specificity
Klíčová slova: DUSP, fofatáza, kináza, vazebný povrch, ortolog
Klíčová slova anglicky: DUSP, kinase, phosphatase, binding surface, ortologue
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Oponenti: doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Protein fosfatáz je výrazně méně než protein kináz, a proto musí obvykle fosfatáza rozpoznat místa, která jsou specificky fosforylována hned několika různými kinázami. Přesto mají i fosfatázy specifitu a nedokážou defosforylovat libovolnou fosforylovanou aminokyselinu. Substrátové specifitě fosfatáz však zatím nebylo věnováno mnoho pozornosti a to i přesto, že fosfatázy se podílejí na řadě významných onemocnění. V této práci se chceme zameřit na identifikaci faktorů zodpovědných za substrátovou specifitu duálních fosfatáz (DUSP), které umí defosforylovat jak fosfotyrozin, tak fosfoserin a fosfothreonin. V rámci práce bychom rádi také zmapovali evoluci této rodiny fosfatáz, která obsahuje u člověka 26 zástupců, neboť očekáváme, že nám informace o počtu zástupců v jednotlivých organizmech napoví o významu jednotlivých zástupců a poskytne indicie k hledání substrátové specifity. Práce bude čistě bioinformatická a bude zahrnovat jak práci se sekvencemi, tak strukturami DUSP proteinů. Základem bude vyhledání relevantních dat (včetně hledání ortologických sekvencí), a jejich srovnávání a to opět strukturní i sekvenční za maximálního využití malého množství experimentálních dat o specifitě DUSP proteinů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK