Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního středověku
Název práce v češtině: Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního středověku
Název v anglickém jazyce: Devotion to the Blessed Virgin Mary in the mirror of the Late Gothic wall paitings in Olomouc
Klíčová slova: pozdní gotika, nástěnné malířství, Olomouc, růženec
Klíčová slova anglicky: Late gothic style, Wall paintings, Olomouc, Rosary
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 12.11.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 13.09.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
  PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Při studiu nástěnné malby v Olomouci na přelomu 15. a 16. století se vedle zvýšené spirituality setkáváme rovněž s výraznou úctou k Panně Marii. Tyto tendence byly v dané době jasně podpořeny i žebravými řády, a to především dominikány a františkány-observanty, díky nimž se rozšířila nejen mariánská zbožnost, ale i její vyjádření v podobě růžence. A ačkoliv je struktura modlitby růžence u obou zmíněných řádů obdobná, odlišují se jednotlivé verze počtem a charakterem růžencových tajemstvích. Toto tvrzení dokládají i dvě nejvýznamnější památky, a to výzdoba klenby východního pole kaple sv. Jana Křtitele a malba v závěru pravé boční lodi kostela Neposkvrněného početí Panny Marie.
S ohledem na výše řečené bude první část doktorské práce podrobně věnována františkánským a dominikánským růžencovým modlitbám, jejich vzniku a vývoji, vzájemným odlišnostem a jejich propagátorům, jež jsou svázáni s městem Olomouc. Tuto teoreticko-analytickou pasáž následně doplní konkrétní nástěnné malby vážícími se k mariánskému růženci, na něž bude aplikována metoda ikonografická a ikonologická. S ohledem na bohatství místního Státního okresního archivu, včetně pobočky Zemského archivu v Opavě, a fondů Vědecké knihovny v Olomouci budou v práci zohledněny i výsledky archivního bádání.
Seznam odborné literatury
500 Jahre Rosenkranz. 1475–1975 Köln (kat. výst.). Köln 1975
Bartilla Stefan: Růžencové bratrstvo od svého počátku do Dürerovy doby. In: Kotková (ed.) 2006, 32–38
Bäumer Remigius / Scheffczyk Leo (ed.): Marienlexikon II. St. Ottilien 1989
Beissel Stephan: Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Freiburg im Breisgau 1910
Beissel Stephan: Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Freiburg im Breisgau 1910
Bolek František: Katolické kostely a kaple v Olomouci. Olomouc 1936, 52
Černý Pavol: Růžencová Madona. In: Hlobil / Perůtka 1999, 410–413
Der Heilige Rosenkranz (kat. výst.). Köln 2003
Hlobil Ivo: K ikonografii, symbolice a významu růžencového obrazu v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci–Bělidlech. In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 1, 1971, 9–16
Hlobil Ivo / Michna Pavel / Togner Milan: Olomouc. Praha 1984, 68
Hlobil Ivo / Petrů Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992, 160–163
Hlobil Ivo: Soubor maleb. In: Hlobil / Perůtka (ed.) 1999, 419
Hrbáčová Jana: Es tu, filius meus Iesus? K ikonografii nástěnných maleb v kapli svatého Jana Křtitele v Olomouci. In: Jakubec 2010, 177-188
Chadraba Rudolf: Humanistické motivy v olomouckém umění kolem roku 1500. In: Historická Olomouc 3, 1980, 70–82
Kalous Antonín: Declaratio brevis Corone immaculate virginis. A Source for Late Medieval Popular Piety. In: Umění LV, 2007, 40–44
Kratinová Vlasta: Pohusitské nástěnné malířství na Moravě (nepublikovaná disertační práce na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně). Brno 1949, 51–60
Lippert Peter: Der Heilige Rosenkranz in Bildern. Freiburg im Breisgau / Wien / Basil / Herder 1961
Melnick Robert / Wood Joseph: La corona francescana. I sette misteri gaudiosi nella vita della Vergine Maria e di san Francesco. Padova 20052
Nowak Adolf: Kirchliche Kunstdenkmale aus Olmütz. Olmütz 1890, 24–25
von Oertzen Augusta: Maria, die Königin des Rosenkranzes. Eine Ikonographie des Rosenkranzgebetes durch zwei Jahrhunderte deutscher Kunst. Augsburg 1925
Perůtka Marek (ed.): Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci. Průvodce. Olomouc 1988, 38
Winston Anne: Tracing the Origins of the Rosary. German Vernacular Texts. In: Speculum LXVIII, 1993, 619–636
Zalewska Katarzyna: Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa. Warszawa 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK