Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prostor
Název práce v češtině: Prostor
Název v anglickém jazyce: Space
Klíčová slova: Prostor, město, prostředí, prožívání, vnímání, atmosféra města, genius loci, kresba
Klíčová slova anglicky: Space, city, surroundings, experience, reception, city atmosphere, genius loci, drawing
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum a čas obhajoby: 20.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Anna Kovandová
Zásady pro vypracování
V teoretické části zdůvodněte svůj postoj a chápání tématu a identifikaci s ním. V praktické části vytvořte cyklus velkoformátových kreseb.Téma prostoru pojednejte jako dialog vnitřního osobního světa a individuální meze jeho gestické manifestace výtvarnou formou. K osobnímu zažívání prostoru dvou rozdílných měst v industriálním a historickém, urbanistickém pojetí najděte adekvátní kresebnou, výrazovou formu. Zaměřte se především na velkoformátové pojetí kresby a efektivního chápání detailu jako akcentu pro dramatickou nebo klidovou polohu struktury uměleckého díla. Základním východiskem celé diplomové práce zvolte diptych v černobílém i barevném provedení. Jako alternativu svého uměleckého postoje realizujte papírový objekt s dekorativním přesahem a pokuste se zdůraznit samostatnost a svébytnost trojrozměrného objektu nezávisle od základní ideje vačší diplomové práce v níž je kresba chápána jako nositel informace rozdílu o tom co víme a toho co vidíme. Získané zkušenosti z vlastní tvorby reflektujte ve vhodném didaktickém projektu nejlépe se žáky na druhém stupni ZŠ nebo ZUŠ.
Seznam odborné literatury
Riedel,I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství. Praha, Portál 2002
Slánský,B.: Technika v malířské tvorbě, SNTL. Praha 1976
Smith,R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Bratislava, Slovart 2006
Volek,J.: Základy obecné teorie umění. Praha, SNTL 1982
Lamač,M.: Myšlenky moderních malířů. Praha, Odeon 1989
Liessman,K.: Filosofie moderního umění. Olomouc 2000
Černoušek,M.: Psychologie umění. Praha, Portál 2000
Chalumenau,J.: Přehled teorií umění. Praha, Portál 2003 Schama, S.: Krajina a paměť. Praha: Dokořán, Argo, 2007. 978-80-7203-803
Feller, L.: Prostor. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2002.
Klvač, P.: Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009.
Cílek, V.: Prohlédni si tu zemi. Praha: Dokořán, 2012.
Šubrtová, D.: Velký svět v malých linkách - Válovky. Klatovy: Hangár F, 2010. 978-80-904613-0-7
Raimanová, I.: V prostoru 2000 Generace 1989 – 2009. Liberec: Spacium, 2009. 978-80-254-5751-1
Pijoan, J.: Dějiny umění I-X. Praha: Odeon, 1987.
Schama, S.: Krajina a paměť. Praha: Dokořán, Argo, 2007. 978-80-7203-803-9; 978-80-7363-071-3
Kandinsky, W.: Bod - linie – plocha. Praha: Triáda; Národní galerie v Praze, 2000. 80-86138-16-
Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci; krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010. 978-80-7363-303-5
Harries, K.: Smysl moderního umění. Brno: Host, 2010. 978-80-7294-371-5
Wittlich, P.: Horizonty umění. Praha: Karolinum, 2010. 978-80-246-1607-0
Ševčík, J. …[et al.]: České umění 1980-2010. Praha: Akademie výtvarných umění, 2011. 978-80
Předběžná náplň práce
Systematická, umělecká práce a studium literatury. Konzultace.

Rozsah textu: 40 stránek

Rozsah praktické části: Cyklus velkoformátových kreseb
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematic work of art and literature studies. Consultations with supervisor.

Range of text: 40 pages.

Range of art works: Series of large-format drawings
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK