Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sezonalita reprodukce tropických ptáků
Název práce v češtině: Sezonalita reprodukce tropických ptáků
Název v anglickém jazyce: Seasonality of reproduction in tropical birds
Klíčová slova: tropy, ptáci, životní strategie, rozmnožování, sezonalita, proximátní a ultimátní příčiny, hormony, délka dne, klima, potravní zdroje
Klíčová slova anglicky: tropics, birds, life-history, reproduction, seasonality, proximate and ultimate control, hormones, day length, climate, diet supply
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 21.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tropické prostředí je obecně považováno za klimaticky stabilní. Přesto vykazuje sezónní fluktuaci v abiotických podmínkách (především srážky) i variabilitu v množství potravních zdrojů. V poslední době se ukazuje, že řada tropických organismů reaguje na tyto změny a stejně jako v temperátní zóně načasovává reprodukci do nejpříznivějších období roku. Jednotlivé druhy však často preferují jiné podmínky a zdroje, což se promítá v menší míře reprodukční synchronizace celých společenstev. Cílem zamýšlené bakalářské práce je pokusit se shrnout dosavadní literaturu zabývající se sezonalitou hnízdění u tropických ptáků a podrobněji se zabývat následujícími otázkami. 1) Jak podrobné máme o sezonalitě hnízdění tropických ptáků důkazy? 2) Existují rozdíly v sezonalitě hnízdění tropických ptáků mezi různými regiony, biomy (především savana a tropický deštný les) i nadmořskými výškami? 3) Jsou sezónní změny (abiotické i biotické) v jednotlivých typech prostředí prediktabilní? 4) Jaké proximátní a ultimátní podněty slouží ptákům k optimálnímu načasování reprodukce? 5) Jak se tyto podněty liší u různých funkčních skupin (především potravních) ptáků? 6) Existuje vnitrodruhová variabilita v načasování reprodukce a jaké mechanismy tyto individuální rozdíly řídí?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK