Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Projevy a příčiny stereotypie, stresu a deprese u zvířat
Název práce v češtině: Projevy a příčiny stereotypie, stresu a deprese u zvířat
Název v anglickém jazyce: Signs and causes of stereotypy, stress and depression in animals
Klíčová slova: Stres, stereotypie, deprese, coping, proaktivní personalita, reaktivní personalita
Klíčová slova anglicky: Stress, stereotypy, depression, coping, proactive personality, reactive personality
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce by měla shrnout teorie o vzniku stereotypií u zvířat chovaných v lidské péči ať už u hospodářských zvířat, tak i u zvířat chovaných v zoologických zahradách. Jako hlavní příčiny vzniku stereotypií se uvádí hlavně různé enviromentální faktory spojené s chovem. Nicméně na vzniku stereotypií se podílejí i faktory sociální ho stresu a jedinec může být ke vzniku stereotypního chování predisponován fyziologicky podle specifických reakcí na stres. Právě vztah dlouhodobého stresu a jeho podíl na vzniku depresí a s ní spojeného stereotypního chování u různých druhů zvířat a hlavním předmětem této práce.
Reading:
GOTTLIEB, DANIEL H., JOHN P. CAPITANIO a BRENDA MCCOWAN. Risk Factors for Stereotypic Behavior and Self‐Biting in Rhesus Macaques (Macaca mulatta): Animal’s History, Current Environment, and Personality. American Journal of Primatology. 2013, roč. 75, 995–1008.
IJICHI, Carrie L., Lisa M. COLLINS a Robert W. ELWOOD. Evidence for the role of personality in stereotypy predisposition. Animal Behaviour. 2013, roč. 85, č. 6, s. 1145-1151. JONES, Megan A., Georgia J. MASON a Neville PILLAY. Correlates of birth origin effects on the development of stereotypic behaviour in striped mice, Rhabdomys. Animal Behaviour. 2011, roč. 82, č. 1, s. 149-159.
LANOVAZ, Marc J., Kirsty M. ROBERTSON, Kara SOERONO a Nicholas WATKINS. Effects of reducing stereotypy on other behaviors: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders. roč. 7, č. 10, s. 1234-1243.
LATHAM, Naomi R. a G.J. MASON. Maternal deprivation and the development of stereotypic behaviour. Applied Animal Behaviour Science. 2008, roč. 110, 84–108.
MALMKVIST, J, LL JEPPESEN a R PALME. Stress and stereotypic behaviour in mink (Mustela vison): a focus on adrenocortical activity. Stress. 2011, roč. 14, č. 3, s. 312-323.
MASON, Georgia J. Stereotypies: a critical review. Animal Behaviour. 1991, roč. 41, č. 6, 1015–1037.
MASON, Georgia a Jeffrey RUSHEN. Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare. 2. vyd. Cambridge, MA: CABI Pub., 2006, xi, 367 p. ISBN 18-459-3042-8. Dostupné z:http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/StereotypicAnimalBehaviour.pdf
MASLAK,
Robert, Agnieszka SERGIEL a Sonya P. HILL. Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears (Tremarctos ornatus) and changes in behavior after relocation and dental treatment. Journal of Veterinary Behavior. 2013, roč. 8, s. 335-341.
SHEPHERDSONA, David, Karen D. LEWISA, Kathy CARLSTEADB, Joan BAUMANC a Nancy PERRIND. Individual and environmental factors associated with stereotypic behavior and fecal glucocorticoid metabolite levels in zoo housed polar bears. Applied Animal Behaviour Science. 2013, roč. 147, 3-4, s. 268-277.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis should summarize the theories about origin of stereotypies of animals kept in captivity - farm animals and animals kept in zoos. Various environmental factors associated with housing are presented as the main reasons causing stereotypies. However, the formation of stereotypies is also influenced by the social factors and the individual could be predisposed to the stereotypic behavior because of specific physiological responses to stress. A relationship between long-term stress, it´s impact on formation of depression, and the associating links connected with stereotypic behavior in different animal species, is the main topic of this work.
Reading:
GOTTLIEB, DANIEL H., JOHN P. CAPITANIO and BRENDA MCCOWAN. Risk Factors for Stereotypic Behavior and Self‐Biting in Rhesus Macaques (Macaca mulatta): Animal’s History, Current Environment, and Personality. American Journal of Primatology. 2013, vol. 75, 995–1008.
IJICHI, Carrie L., Lisa M. COLLINS and Robert W. ELWOOD. Evidence for the role of personality in stereotypy predisposition. Animal Behaviour. 2013, roč. 85, č. 6, s. 1145-1151. JONES, Megan A., Georgia J. MASON a Neville PILLAY. Correlates of birth origin effects on the development of stereotypic behaviour in striped mice, Rhabdomys. Animal Behaviour. 2011, vol. 82, n. 1, pp. 149-159.
LANOVAZ, M. J., K. M. ROBERTSON, K. SOERONO and N. WATKINS. Effects of reducing stereotypy on other behaviors: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders. vol. 7, n. 10, pp. 1234-1243.
LATHAM, NR and MASON, GJ. Maternal deprivation and the development of stereotypic behaviour. Applied Animal Behaviour Science. 2008, roč. 110, 84–108.
MALMKVIST, J., JEPPESEN, JJ and PALME,R . Stress and stereotypic behaviour in mink (Mustela vison): a focus on adrenocortical activity. Stress. 2011, roč. 14, č. 3, s. 312-323.
MASON, G J. Stereotypies: a critical review. Animal Behaviour. 1991, vol. 41, n. 6,pp. 1015–1037.
MASON, Georgia a Jeffrey RUSHEN. Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare. 2. vyd. Cambridge, MA: CABI Pub., 2006, xi, 367 p. ISBN 18-459-3042-8. available from:http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/StereotypicAnimalBehaviour.pdf
MASLAK, Robert, Agnieszka SERGIEL a Sonya P. HILL. Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears (Tremarctos ornatus) and changes in behavior after relocation and dental treatment. Journal of Veterinary Behavior. 2013, vol. 8, pp. 335-341.
SHEPHERDSONA, David, Karen D. LEWISA, Kathy CARLSTEADB, Joan BAUMANC a Nancy PERRIND. Individual and environmental factors associated with stereotypic behavior and fecal glucocorticoid metabolite levels in zoo housed polar bears. Applied Animal Behaviour Science. 2013, vol. 147,n. 3-4, pp. 268-277.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK