Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční matematika na základní škole
Název práce v češtině: Finanční matematika na základní škole
Název v anglickém jazyce: Financial mathematics at lower secondary level
Klíčová slova: Finanční matematika ve škole, řešení úloh z finanční matematiky
Klíčová slova anglicky: Financial mathematics in school, solving problems from financial mathematics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2013
Datum zadání: 03.12.2013
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zařazení finanční matematiky do vyučování matematice - teorie
Analýza matematických modelů potřebných pro řešení úloh z finanční matematiky
Výběr vhodných úloh z finanční matematiky pro výuku na ZŠ a SŠ včetně možných řešitelských strategií pro testování přístupu žáků k řešení úloh z finanční matematiky
Vytvoření testu a analýza výsledků
Doporučení vyplývající z teorie i provedeného testování pro zařazení finanční matematiky do vyučování matematice

Seznam odborné literatury
Učebnice matematiky a výukové materiály pro ZŠ, případně SŠ
Oficiální materiály k zavádění finanční matematiky do škol
Hejný a kol.: Terie vyučování matematice 2
SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 75 s. ISBN 978-808-6960-418.
+ další knihy ze stejné edice
NAVRÁTILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost: učebnice učitele. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, 120 s. ISBN 978-80-7402-107-7.
+ další knihy ze stejné edice
Knihy autorky V. Petráškové
CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 1.vyd. Praha: Nakladatelství HZ, 1995, 320 s. ISBN 80-901-9180-0.
Odborné texty z finanční matematiky
LUNDÁKOVÁ, N. Bakalářská práce. UK-PedF 2013.
Předběžná náplň práce
Teoretická část: Finanční matematika na ZŠ a SŠ
Test z finanční matematiky pro 9. ročník
Použití testu před a po zařazení tématu Finanční matematika ve výuce matematiky
Komparativní analýza výsledků
Závěry pro zařazení finanční matematiky do vyučování matematice
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical part: Financial mathematics at the lower and upper secondary level
Test from financial mathematics for the 9th grade
Use of the test before and after the topic Financial mathematics in the mathematical curriculum
Comparative analysis of results
Conclusions for incorporating financial mathematics in school mathematics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK