Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada škody podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Název práce v češtině: Náhrada škody podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Název v anglickém jazyce: Damages under the United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods
Klíčová slova: Klíčová slova: Vídeňská úmluva, odpovědnost za škodu, kauzalita, předvídatelnost, zmenšení ztráty, vyloučení odpovědnosti
Klíčová slova anglicky: CISG, liability for damages, causation, foreseeability, mitigation of loss, exemption from liability
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V posledních dekádách byl zaznamenán strmý vzestup mezinárodního obchodu se zbožím. Ve snaze o harmonizaci právního prostředí regulujícího tuto oblast byly učiněny pokusy o unifikaci mezinárodního obchodního práva. V oblasti obchodu se zbožím bylo přijato několik dokumentů. Mezi ně patří (neúspěšná) Úmluva o jednotném právu mezinárodního prodeje zboží, vzorové dokumenty, tj. Zásady UNIDROIT mezinárodních obchodních smluv a Zásady evropského smluvního práva, a především Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Úmluva).
Tato diplomová práce má za cíl probádat jeden druh náhrady za nesplnění smlouvy podle Úmluvy, konkrétně ustanovení o náhradě škody. Do hloubky budou analyzovány články 74, 77, 79 a 80.
V první části bude věnován detailnější komentář k dvoum předpokladům odpovědnosti za škodu, tj. příčinné souvislosti a předvídatelnosti. Popíši zde několik teorií faktické a právní kauzality. Poté bude ukázáno, proč je spravedlivé a užitečné, že Úmluva obsahuje ustanovení k omezení odpovědnosti na předvídatelnou ztrátu a jakým způsobem se stanovuje předvídatelnost.
Poté se přesuneme k dalšímu způsobu omezení náhrady škody – pravidlu zmírňování škody. Bude ukázáno, proč je v nejlepším zájmu poškozené strany nečekat, až dojde ke ztrátě, ale svým aktivním přístupem se snažit zamezit hrozící ztrátě.
Následně bude velká část této diplomové práce věnována vyloučení odpovědnosti za škodu. Začneme ustanoveními aplikovatelnými v situacích, kdy nastaly nepředvídatelné, neodvratitelné a nepřekonatelné překážky plnění, známé v různých právních systémech jako vyšší moc, force majeure, caso fortuito atd.
Nakonec bude podán výklad k (možná) očividnému pravidlu, že nikdo nesmí těžit z vlastního pochybení a ukázáno, že nebude přiznána náhrada škody za nesplnění závazku, pokud toto nesplnění je způsobeno poškozenou stranou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The recent decades have seen a steady growth of international trade of goods. In order to harmonize the legal environment concerning this materia, attempts for unification of international sales law have been made. In the field of sales of goods, several international instruments have been adopted. These include the (unsuccesful) Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, the model laws, i.e. the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, and, most notably, the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

This master’s thesis aims to explore one type of remedies for non-performance under the CISG, namely provisions on damages. In a great detail, articles 74,77,79 and 80 will be analyzed.
First, a detailed commentary on two major prerequisities for liability for damages, i.e. causation and foreseeability, will be given. The various factual and legal causation theories will be described. Then it will be demonstrated why it is just and useful that the CISG contains a provision for limiting liability to foreseeable loss and how foreseeability is measured.
We will then move to another method of limiting damages – mitigation rule. It will be shown why it is in the aggrieved party’s best interest not to sit and wait for loss to come and rather be active and try to prevent the possible loss.
Next, a great portion of this master’s thesis will be dedicated to exemtion from liability for damages. We will start with provisions governing situations where unpredictable, unavoidable and insurmountable impediments to performance, known in the various legal systems as act of God, force majeure, caso fortuito etc., have ocurred.
Finally, a commentary will be given on the perhaps self-evident rule that nobody may benefit from his own misconduct and how damages will not be awarded if the breaching party’s failure to fulfill his obligations is due to an act or omission of the aggrieved party.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK