Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické hodnoty ve Starém a Novém zákoně
Název práce v češtině: Etické hodnoty ve Starém a Novém zákoně
Název v anglickém jazyce: Ethical values in the Old and New Testament
Klíčová slova: hodnota, morální hodnocení, dobro, zlo, svědomí, Starý zákon, Nový zákon, Desatero, Kázání na hoře, Otčenáš
Klíčová slova anglicky: value, moral evaluation, good, evil, conscience, Old Testament, New Testament, Ten Commandments, The Sermon on the Mount, The Lord's Prayer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 07.11.2013
Datum a čas obhajoby: 06.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF - R 207 c
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studenta se zaměří na analýzu etických hodnot ve Starém a Novém zákoně a porovná je s hodnotami, které vyznává dnešní společnost.
Seznam odborné literatury
ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 254 s. ISBN 80-7325-030-6.
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-111-3.
BARTON, John. Etika a Starý zákon. Jihlava: Nakladatelství MLÝN, 2006. ISBN 80-86498-15-8.
BENEŠ, Jiří. Desítka. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2008. 218 s. ISBN 978-80-7255-177-4.
Bible: písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad. 14. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005. ISBN 80-85810-40-9.
FUCHS, Eric. Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava: Nakladatelství MLÝN, 2003. ISBN 80-86498-03-4.
KOMENSKÝ, Jan Ámos. Labyrint světa a ráj srdce. Žandov: Poutníkova četba, 2010. ISBN 978-80-904371-3-5.
LEWIS, Clive Staples. K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 2008. ISBN 978-80-7255-188-0.
PATOČKA, Jan. Sókratés. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25383-0.
PESCHKE, Karl-Heinz. Křesťanská etika. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2004. 696 s. ISBN 80-7021-718-9.
SCHNACKENBURG, Rudolf. Všechno zmůže, kdo věří. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1997. 168 s. ISBN 80-7021-214-4.
SOKOL, Jan. Etika a život. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zformulovat a označit základní etické hodnoty, které se objevují ve Starém a Novém zákoně a je porovnat s hodnotami, které ve společnosti vládly v době, kdy Bible vznikala. Součástí práce bude také analýza toho, jak se tyto hodnoty mění a vyvíjí s příchodem a činností Ježíše Krista. Následně se práce zaměří na to, jakým způsobem nahlíží dnešní lidé na hodnoty, které Bible prezentuje: připadají jim stále aktuální?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK