Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností
Název práce v češtině: Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností
Název v anglickém jazyce: Remuneration of members of governing bodies of joint-stock companies
Klíčová slova: odměňování, akciová společnost, představenstvo, smlouva o výkonu funkce
Klíčová slova anglicky: remuneration, join-stock company, board, contract on performance of the office
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 06.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2015
Datum a čas obhajoby: 18.05.2015 16:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2015
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je právní úprava odměňování členů statutárních orgánů akciových společností podle zákona o obchodních korporacích. Vzhledem k tradici v České republice je práce zaměřena na akciové společnosti s dualistickým systémem. Práce se zabývá především otázkou povinnosti sjednat odměňování ve smlouvě o výkonu funkce, rolí valné hromady a novým institutem subsidiární bezplatnosti výkonu funkce.
Celkově je práce rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Po úvodu jsou v první kapitole vymezeny základní pojmy, zejména pojem odměny člena statutárního orgánu.
Druhá kapitola je krátkým a stručným exkursem do problematiky corporate governance. Tato kapitola nahlíží na odměňování jako na nástroj corporate governance, který má napomoci k řešení problému zmocnění mezi akcionáři a managementem.
Třetí kapitola je věnována právní úpravě odměňování ve smlouvě o výkonu funkce. Řešena zde je především otázka možnosti vymezení odměny či její části i mimo smlouvu o výkonu funkce. Ve druhé části kapitoly je řešena otázka subsidiární aplikace některých ustanovení smlouvy o příkazu dle občanského zákoníku.
Čtvrtá kapitola se zabývá rolí valné hromady. V první části kapitoly je řešeno schvalování smlouvy o výkonu funkce, přijímání vnitřního předpisu upravujícího odměňování, schvalování jiných plnění, vyplacení podílu na zisku členům představenstva a možností odepřít plnění. Na závěr je upozorněno na několik odlišností u akciových společností s monistickým a s tzv. německým modelem správy.
Pátá kapitola se zabývá subsidiární bezplatností výkonu funkce a vymezuje, ve kterých případech se bezplatnost výkonu funkce uplatní a ve kterých je naopak vyloučena. Na závěr následuje krátké zhodnocení tohoto institutu.
Poslední kapitola upozorňuje na některá specifika právní úpravy odměňování v kótovaných společnostech. Zmíněna je i evropská legislativa.
V závěru shrnuji nejdůležitější poznatky, ke kterým jsem ve své diplomové práci dospěl.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this diploma thesis is the remuneration of members of the governing bodies of joint-stock companies under the Czech Business Corporations Act. Taking into consideration the tradition in the Czech Republic, I focused on joint-stock companies with the dualistic board system comprising of board of directors and supervisory board. This thesis mainly deals with the questions regarding the mandatory agreement on remuneration in the contract on performance of the office, the role of the general meeting and the new institute of subsidiary gratuitous office performance.
In total, this thesis comprises of the introduction, six chapters, and the conclusion. The introduction is followed by the definition of basic terms, especially the definition of board member remuneration.
The second chapter briefly introduces the corporate governance and focuses on the remuneration as a corporate governance instrument, which should contribute to the resolution of the agency problem between the shareholders and the management.
The third chapter outlines the statutory regulation of remuneration within the contract on performance of the office and especially deals with the possibility of the agreement on remuneration outside the contract on performance of the office. The second part of this chapter looks into the question of the subsidiary application of the mandate contract under the Czech Civil Code.
The fourth chapter deals with the role of general meeting. The first part of this chapter focuses on the approval of the contract on performance of the office, the adoption of by-laws regulating the remuneration, the approval of other remuneration, the approval of payment of dividend to the board members and the possibility to withhold any remuneration payment from the board members. At the end of this chapter I draw the attention to some differences between the monistic and dualistic (also referred to as German) board system.
Fifth chapter addresses the topic of gratuitous office performance. It outlines in which cases the gratuitous office performance shall apply and when it is excluded including a small evaluation of the respective institute.
The last chapter draws the attention to some specialties of the listed join-stock company’s remuneration regulation including reference to European legislation.
To conclude my thesis, I summarize the most important findings I made in my thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK