Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxi
Název práce v češtině: Dopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxi
Název v anglickém jazyce: An impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practice
Klíčová slova: Svéprávnost, statutární orgán, zastoupení, střet zájmů, dobrá víra, substituce.
Klíčová slova anglicky: A capacity to act, statutory body, agency, conflict of interests, good faith, substitution.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 27.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 11:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 212
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce: Dopady zbavení svéprávnosti kapitálové obchodní společnosti na právní teorii i praxi

Hlavním smyslem této práce je pojednat o významné změně v pojetí kapitálové obchodní korporace, a to staronové koncepci členů statutárního orgánu jako zástupců této společnosti. Nicméně práci jsem pojal obecněji jako zamyšlení se nad otázkou, zda je kapitálová obchodní společnost podle úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích osobou svéprávnou či nikoliv. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru.
V druhé kapitole se snažím rekonstruovat prvorepublikové právní myšlení v této otázce, neboť se k jejímu odkazu nový občanský zákoník hlásí. Třebaže názory na postavení orgánů právnické osoby a svéprávnost právnické osoby byly rozdílné, docházím k závěru, že víceméně panovala shoda na tom, že i tyto osoby jsou zástupci právnické osoby. Ohledně svéprávnosti právnické osoby pak lze uzavřít, že prvorepubliková doktrína docházela k závěrům, že právnické osoba je osobou nesvéprávnou, případně že o svéprávnosti právnické osoby nelze pojmově hovořit.
V třetí kapitole se zabývám otázkou, jak nový občanský zákoník definuje svéprávnost a zda podle této definice jsou kapitálové obchodní společnosti svéprávné či nikoliv. Zde docházím k závěru, že tyto definice je otevřená v otázce, zda lze považovat jednání členů statutárních orgánů kapitálové obchodní společnosti za vlastní jednání této společnosti. Třebaže lze spíše dojít k závěru, že nikoliv, závisí odpověď na tuto otázku na tom, jak upravuje postavení členů statutárních orgánů zákon.
Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány samotnému rozporu postavení člena statutárního orgánu dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, kde docházím k tomu, že postavení člena statutárního orgánu se od postavení zástupce liší pouze v několika detailech a že v mnoha případech bude nutná přímá aplikace obecné úpravy zastoupení na jednání člena statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti.
V závěru docházím k tomu, že z hlediska zákonné úpravy postavení člena statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a jiného zástupce není natolik odlišné, že by bylo možné hovořit o vlastním jednání kapitálové obchodní společnosti. Zároveň však vyjadřuji pochybnosti o správnosti tohoto závěru z hlediska obecné soukromoprávní vědy a o vhodnosti této zákonné definice. Absurdní dopady případného závěru o nesvéprávnosti kapitálové obchodní společnosti je pak podle mého názoru nutné korigovat s ohledem na skutečnost, že zákoník není ve své zavedené terminologii důsledný a směšuje ochranu fyzických osob s omezenou nebo částečnou svéprávností s obecnou definicí svéprávnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis: An impact of incapacitation of a limited company upon legal theory and practice

The main purpose of my thesis was to analyse the significant change in the concept of limited company, i.e. old-new concept of the members of statutory body as agents of the company. However, I conceived a thesis more generally as analysis of the question of whether the New Civil Code and the Business Corporations Act incapacitated limited company or not. The thesis is divided into five main chapters, including an introduction and a conclusion.
In the second chapter I try to reconstruct legal thinking of First Czechoslovak Republic on this issue, because its reference by the New Civil Code. Although views on the status of a statutory body of legal persons and the legal capacity of a legal person were different, I came to the conclusion that there was more or less consensus that members of statutory body are agents of legal persons. Regarding the legal capacity of a legal person, then it can be concluded that the doctrine of the First Czechoslovak Republic concluded either that the legal person is a person incompetent, or that the legal capacity is not by definition characteristic of legal person.
In the third chapter I deal with the question of how the New Civil Code defines legal capacity and whether limited companies has legal capacity or not. Here I come to the conclusion that this definition is open to question whether conduct of members of the statutory bodies of limited companies can be considered as own actions of the company. Although it is more likely to lead to the conclusion that it is not, the answer to this question depends on how the law regulates position of the members of the statutory bodies.
The fourth and fifth chapters are devoted to the application of agency law rules on member of a statutory body under the New Civil Code and the Law on Corporations, which brings me to the fact that a member of the statutory body from a agent only differ in a few details, and that in many cases it will be necessary to apply general agency law rules on members of the statutory body of the limited company.
In conclusion I come to that in terms of legal regulation position of a member of the statutory body of limited company and position of other agent is not so different that it would be possible to speak about own conduct of limited company. Simultaneously, I express doubts about the correctness of this conclusion from the theory of private law and the adequacy of the statutory definition. The absurd impacts of the conclusion about of the incapacity of the limited company in my opinion should be corrected by the fact that the Civil Code is not consistent in terminology and it confuses the protection of individuals with limited or partial incapacitation with the general definition of capacity to act.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK