Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskvalifikace členů orgánu a dalších osob z výkonu funkce v obchodní korporaci
Název práce v češtině: Diskvalifikace členů orgánu a dalších osob z výkonu funkce v obchodní korporaci
Název v anglickém jazyce: Disqualification of a governing body member and other persons from their positions in a business corporation
Klíčová slova: Diskvalifikace; Člen statutárního orgánu; Péče řádného hospodáře
Klíčová slova anglicky: Disqualification; Director; Fiduciary duties
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2014
Datum zadání: 25.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2015 13:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 337
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce analyzuje úpravu diskvalifikace členů statutárního orgánu a dalších osob z výkonu funkce v obchodní korporaci. Cílem této práce je podrobně rozebrat jednotlivé diskvalifikační důvody, stanovit, na které osoby ten který diskvalifikační důvod dopadá, vymezit rozsah překážky výkonu funkce a v neposlední řadě i předestřít důsledky případného provinění se proti zákazu. V práci je rovněž upozorněno na řadu interpretačních problémů, které jsou překlenuty výkladem. Práce zohledňuje úpravu anglického zákona o diskvalifikaci a k němu se vážící judikaturu.
Vyjma úvodu a závěru je text diplomové práce rozčleněn do šesti kapitol. První kapitola je věnována obecným otázkám institutu diskvalifikace a jeho účelu. Dále je v ní obecně uvedeno, na které osoby úprava diskvalifikace dopadá. Zvláštní pozornost je pak věnována vymezení osoby v obdobném postavení člena statutárního orgánu a rovněž pojednání o vlivných a ovládajících osobách, které mohou být z funkce vyloučeny.
Ve druhé a třetí části jsou rozebrány jednotlivé diskvalifikační důvody. Nejprve je podrobena zkoumání diskvalifikace podmíněná probíhajícím insolvenčním řízením a následně diskvalifikace nezávislá na úpadku obchodní korporace. U každého diskvalifikačního důvodu je zvlášť zdůrazněno, kterých osob se daný důvod vyloučení dotýká.
Čtvrtá kapitola pojednává o důsledcích rozhodnutí o vyloučení. Pozornost je upřena nejen na rozsah těchto důsledků ve vztahu ke konkrétním diskvalifikovaným osobám, ale rovněž na otázku doby trvání překážky výkonu funkce.
Pátá kapitola je zasvěcena výjimkám z diskvalifikace a obsahem šesté kapitoly je vymezení sankcí za případné porušení zákazu výkonu funkce, konkrétně problematika sankčního ručení a možnost opětovného vyloučení z funkce. V závěru je úprava diskvalifikace shrnuta, opětovně je upozorněno na výkladové problémy úpravy a rovněž je vysloveno několik úvah de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis analyses the regulation of disqualification of directors and other persons from the management of a business corporation. The purpose of this study is to introduce in detail the grounds for disqualification and to define persons who might be disqualified based on each particular ground, moreover, to describe a scale of effects of a disqualification order and to deal with the consequences of acting while being disqualified. The attention is also drawn to several interpretative problems, which are construed. Additionally, the thesis reflects the regulation of the English Company Directors Disqualification Act 1986 and the relevant English case-law.
Except for the introductory part and the conclusion, the thesis is divided into six chapters. The first chapter looks briefly at the disqualification as such and its purpose. Additionally, it is generally described, who might be disqualified. Special attention is paid to the person that is in a similar position as a director and to the influential and controlling persons.
The second and the third chapters deal with particular grounds for disqualification. Firstly, it is focused on the disqualification which is pre-conditioned by the pending insolvency procedure, and subsequently, on the disqualification which might be performed regardless of corporation’s insolvency. While describing grounds for disqualification, it is emphasized, to whom each particular ground refers.
In the fourth chapter, the effects of a disqualification order are introduced. Special attention is paid to the scale of such effects in relation to each particular person and to the period of disqualification.
The fifth chapter focuses on the leave to act during the period of disqualification and the sixth chapter deals with the consequences of acting while being disqualified. In particular, the attention is paid to the legal liability of such persons and the possibility of being repeatedly disqualified. In the conclusion, the outcome of the paper is summarised, the attention is once again drawn to the problematic parts of the regulation and several de lege ferenda thoughts are expressed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK