Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropský zatýkací rozkaz
Název práce v češtině: Evropský zatýkací rozkaz
Název v anglickém jazyce: European arrest warrant
Klíčová slova: evropské trestní právo,evropský zatýkací rozkaz,předání
Klíčová slova anglicky: European Criminal Law,European Arrest Warrant,Surrender
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2013
Datum zadání: 06.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 312
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt: Evropský zatýkací rozkaz představuje inovativní nástroj trestního práva procesního na evropské úrovni, který významně napomohl členským státům Evropské unie v efektivním stíhání přeshraničního zločinu. Cílem mé diplomové práce je popsat a analyzovat evropský zatýkací rozkaz jako právní základ předávacího řízení mezi členskými státy EU. Čtenářům ovšem není představen pouze popis tohoto institutu, diplomová práce rovněž nabízí kritický pohled na jeho (zne)užívání. Práce je členěna do pěti kapitol.
Úvodní kapitola se věnuje tradiční mezinárodní spolupráci v trestních věcech a její jednotlivé druhy, zejména extradici, což je důležitý výchozí bod pro vysvětlení procesu předávacího řízení. Po stručné teoretické části se autorka ve druhé kapitole zaměřuje na vývoj evropské justiční spolupráce v trestních věcech, počínaje otevřením vnějších hranic Evropské unie v souvislosti s přijetím Schengenské dohody z roku 1985. Zmíněny jsou také důležité smlouvy, jakými je smlouva Maastrichtská, Amsterdamská a smlouva Lisabonská, v neposlední řadě je popsán i Corpus Juris, prototyp evropského trestního zákoníku.
Zatímco třetí kapitola pojednává obecně o rámcových rozhodnutích, jakožto legislativních aktech třetího pilíře, užívaných výlučně v rámci kompetencí EU ve věcech policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, které se liší od směrnic i mezinárodních smluv, klíčovou částí diplomové práce je komplexní čtvrtá kapitola, jež se věnuje Rámcovému rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu 2002/584/SVV z 13. června 2002. Autorka klade důraz na výchozí principy i revoluční upuštění od přezkoumávání oboustranné trestnosti v některých případech. Pozornost je zaměřena rovněž na judikaturu Soudního dvora EU. Čtvrtá kapitola mimo jiné popisuje předávací řízení podle Rámcového rozhodnutí o EZR, které je následně porovnáno s českou transpoziční legislativou, jež nedávno doznala významných změn.
Poslední pátá kapitola charakterizuje problematiku implementace Rámcového rozhodnutí o EZR v některých evropských státech, zejména pak v České republice, kde měl Ústavní soud za úkol objasnit a vytyčit funkci evropského zatykače.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract: European arrest warrant represents an innovative criminal procedure instrument at the European level that has significantly helped the Member states of the European Union to effectively prosecute cross-border crime. The aim of my diploma thesis is to describe and analyze the European arrest warrant as a legal basis of surrender procedure among the Member states of EU. The description of this institute is not the only thing to be presented to the reader, the thesis also proposes a critical view on using it. The thesis is divided into five chapters.
The introductory chapter is an analysis of the traditional international judicial cooperation in criminal matters and its particular types, mainly the extradition, which is important for a consecutive explanation of surrender procedure. After a brief theoretical part, in the second chapter author focuses on the evolution and the process of the European judicial cooperation in criminal matters, starting with the opening of the external borders of the EU regarding the Schengen Agreement in 1985, mentioning the important Maastricht and Amsterdam Treaties and the last important change of the Treaties of the European Union brought by the Lisbon Treaty. Corpus Iuris, a prototype of a criminal law code of the EU, will be as well mentioned.
Whereas the third chapter deals with framework decisions in general as of a legislative act of the “third pillar”, different from directives and the international treaties used exclusively within the EU's competences in police and judicial co-operation in criminal justice matters, the key part of the thesis is comprehensive chapter four, which refers to the Framework Decision on the European Arrest Warrant 2002/584/JHA of 13 June 2002. The author highlights its principles as well as the revolutionary abandonment of the rule of double criminality in some cases. Attention is also paid to the recent case law of the Court of Justice of the EU. The fourth chapter also illustrates the surrender procedure under the Framework Decision on the European Arrest Warrant and compares it with the recently significantly changed transposed Czech legislation.
Finally, the last fifth chapter characterizes the problematic implementation of the Framework Decision in some European countries, primarily in the Czech Republic, where the Constitutional Court had to clarify the function of the European arrest warrant.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK