Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výukové aplikace modelů složitých biochemických procesů
Název práce v češtině: Výukové aplikace modelů složitých biochemických procesů
Název v anglickém jazyce: Educational applications of the complicated biochemical processes models
Klíčová slova: Bioorganická chemie, didaktika chemie, výukové experimenty, bioorganické modely, antidotní přípravky, modelování reakcí, biochemie, toxicita, kancerogenní látky, antioxidanty.
Klíčová slova anglicky: Bioorganic chemistry, didactics of chemistry, teaching experiments, bioorganic models, antidotes, modeling of reactions, biochemistry, toxicity, carcinogenic substances, antioxidants
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2013
Datum zadání: 24.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:24.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2013
Předběžná náplň práce
Doktorská práce „Výukové aplikace modelů složitých biochemických procesů“ pojednává o možnosti začlenění jednoduchých bioorganických výukových experimentů, modelujících složité biochemické procesy v živých systémech, do učiva na středních a vysokých školách, v některých případech i na školách základních. Úkolem těchto experimentů je zjednodušené, ale názorné odpovídající přiblížení složité problematiky biochemických procesů formou transparentního pokusu, probíhajícího za podmínek srovnatelných reálného děje s podmínkami v živém systému. Teoretická část je rozdělena do čtyř tematických okruhů: bioorganické modely; modely reakcí v biochemii; modely působení toxických a antidotních látek a aplikace bioorganických modelů ve výuce chemie. Praktická část obsahuje vlastní výukové experimenty z výše uvedených tematických okruhů a výzkum vlivu zařazení konkrétního experimentu do výuky chemie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
PhD thesis "Educational applications of models of complicated biochemical processes" discusses possibility of involving simple bioorganic educational experiments that simulate complex biochemical processes in living systems, into curriculum at high schools and universities; in some cases also at basic schools. The aim of these experiments is simplified but demonstrative introduction of complex biochemical processes via transparent experiment that is taking place under conditions that are comparable with real state in living system. The theoretic part is divided into four thematic parts: bioorganic models; models of reactions in biochemistry; models of effects of toxic substances and antidotes; and application of bioorganic models in teaching chemistry. The practical part contains actual educational experiments from above-mentioned thematic parts and research of effect of involvement of actual experiment into classes of chemistry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK