Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimisation using graph searching on special graph classes
Název práce v češtině: Řešení optimalizačních problémů prohledáváním na vybraných třídách grafů
Název v anglickém jazyce: Optimisation using graph searching on special graph classes
Klíčová slova: teorie grafů, optimalizace, aproximace, prohledávání grafů, grafové třídy
Klíčová slova anglicky: graph theory, optimisation, approximation, graph searching, graph classes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2013
Datum zadání: 06.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat vlastnosti a možnosti optimalizačních algoritmů založených na prohledávání grafů (BFD, DFS, LexBFS, ...) na vybraných třídách grafů, a to jak teoreticky, tak praktickými experimenty. U problémů, jejichž řešení tohoto typu je již známo, pak prozkoumat robustnost těchto algoritmů na grafech mimo cílové třídy.

Součástí práce je jak hrubý přehled v posledních výsledcích v této oblasti, tak podrobnější rozpracování jednoho či více problémů a grafových tříd, a to jak teoreticky, tak praktickými experimenty vlastními programy.

Práce bude sepsána v angličtině. Český název práce: Optimalizace grafovým prohledáváním na speciálních třídách grafů
Seznam odborné literatury
Derek G. Corneil, Richard Krueger: A Unified View of Graph Searching. SIAM J. Discrete Math. 22(4): 1259-1276 (2008)

George B. Mertzios, Derek G. Corneil: A Simple Polynomial Algorithm for the Longest Path Problem on Cocomparability Graphs. SIAM J. Discrete Math. 26(3): 940-963 (2012)

Anna Bretscher, Derek G. Corneil, Michel Habib, Christophe Paul: A Simple Linear Time LexBFS Cograph Recognition Algorithm. SIAM J. Discrete Math. 22(4): 1277-1296 (2008)

Derek G. Corneil, Stephan Olariu, Lorna Stewart: The LBFS Structure and Recognition of Interval Graphs. SIAM J. Discrete Math. 23(4): 1905-1953 (2009)
Předběžná náplň práce
Některé optimalizační problémy lze na některých třídách grafů nově efektivně řešit pomocí různých variant grafového prohledávání. Tyto přístupy nejen nabízí nový vhled do známých algoritmů, ale i algoritmy, které i na grafech mimo cílové třídy fungují skoro optimálně. Cílem je prozkoumat tyto případy jak teoreticky, tak praktickými experimenty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Some optimisation problems on various special graph classes have been recently shown to be efficiently solvable using variants of graph searching algorithms. This approach not only gives new insight into the problem but also yields algorithms working almost optimally outside the intended graph classes. The goal of this project is to examine these cases both theoretically and experimentally.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK