Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Syndrom CAN
Název práce v češtině: Syndrom CAN
Název v anglickém jazyce: The CAN syndrome
Klíčová slova: dítě – syndrom CAN – tělesné týrání – psychické týrání – sexuální zneužívání – zanedbávání – prevence syndromu CAN – základní škola – diagnostika syndromu CAN
Klíčová slova anglicky: Child – CAN syndrome – physical abuse – emotional abuse – sexual abuse – neglect – CAN syndrome prevention – primary school – CAN syndrome diagnosis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Chittussiová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2013
Datum zadání: 05.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.11.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
Seznam odborné literatury
DUNOVSKÝ, Jiří, DYTRYCH, Zdeněk a MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Grada Publishing s. r. o., 1995. ISBN 80-7169-192-5
GJURIČOVÁ, Šárka. KOUCOURKOVÁ, Jana a KOUTEK, Jiří. Podoby násilí v rodině. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN80-7021-416-3
HANUŠOVÁ,Jaroslava.Násilínadětech-syndromCAN.Praha:Vzdělávacíinstitutochranydětí,2006.ISBN80-86991-78-4
KOUKOLÍK, FrantišekaDRTILOVÁ,Jana.Vzpoura deprivantů.Praha:Makropulus,1996.ISBN80-901776-8-9.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd. 351 s. Praha: Portál s. r. o., 2005. ISBN 80-7367-002-X
MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. 1.vyd. 2. dotisk. Brno: Masarykva univerzita v Brně. 2002. ISBN 80-210-2511-5
PÖTHE, Peter. Dítě v ohrožení. 2. vyd. Praha: G plus G, 1999. ISBN80-86103-21-8
SLANÝ, Jaroslav. Syndrom CAN(syndromu týraného dítěte). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Zdravotně sociální fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-474-7
ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-44-0
ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. 3. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. 2007. ISBN978-80-86429-36-6
VANÍČKOVÁ, Eva,HADJ-MOUSSOVÁ,ZuzanaaPROVAZNÍKOVÁ,Hana.Násilí v rodině-syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte.Praha:Karolinum,1995.ISBN
VANÍČKOVÁ, Eva.Tělesné tresty dětí. Definicepopisnásledky.Praha:GradaPublishings.r.o.,2004.ISBN80-247-0814-0
VANÍČKOVÁ, Eva, PROVAZNÍK, Kamil, HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana a SPILKOVÁ, Jana. Sexuální násilí na dětech. Výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. 1. vyd. Praha: Portál s. r. o., 1999. ISBN 80-7178-286-6
VANÍČKOVÁ, Eva, Kamil PROVAZNÍK a Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ. Sexuální zneužívání dětí I. Díl. Praha: Karolinum-nakladatelství Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-7184-479-9
VRTIŠKOVÁ, Marie. Teorie a metody sociální práce II. Brno: Tribune EU, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7399-228-6
WEISS, Petra kol. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing s. r. o., 2000. ISBN80-7169-795-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK