Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetismus ve sloučeninách typu RCo2
Název práce v češtině: Magnetismus ve sloučeninách typu RCo2
Název v anglickém jazyce: Magnetism in the RCo2-type compounds
Klíčová slova: vzácná zemina, RCo2, magnetické uspořádání, hydrostatický tlak, parimagnetismus
Klíčová slova anglicky: Rare earth, RCo2, Magnetic ordering, Hydrostatic pressure, Parimagnetism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2014
Datum zadání: 08.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Zásady pro vypracování
- Prostudování základních principů studia magnetického stavu materiálů
- Příprava a základní charekterizace magnetického chování sloučeniny TmCo2 - v polykrystalické a pokud možno i monokrystalické formě, popř. dalších vzorků typu RCo2, s důrazem na čistotu vzorku
- Charakterizace jejich složení a krystalové struktury
- Změření magnetických vlastností za normálního i hydrostatického tlaku
- Příprava experimentálního návrhu na měření magnetického stavu kobaltové podmříže pomocí rentgenového magnetckého rozptylu (XMCD), v případě přijetí návrhu provedení experimentu a jeho vyhodnocení
- publikace získaných dat v mezinárodním vědeckém časopise
Seznam odborné literatury
- Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
- N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
- The Encyclopedia of Materials Science and Technology http://www1.elsevier.com/mrwclus/15/show/Main.htt
- M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
- články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Sloučeniny typu RCo2 se objevují v popředí zájmu díky novým objevenýcm magnetickým konfiguracím a především novým poznatkům o přítomnosti magnetického momentu kobaltu oproti jejich dřívějšímu konstatování jeho neexistence. Zvláště sloučenina TmCo2 je předmětem sporu mnoha vědeckých skupin napříč časovou historií.
Cílem práce bude objasnit magnetické chování sloučeniny TmCo2, popřípadě ve srovnání s další sloučeninou z této skupiny látek, zejména vzhledem k magnetismu kobaltu.
K tomu bude třeba připravit vzorek s důrazem na jeho chemickou i fázovou čistotu a následné studium jeho fyzikálních - zvláště magnetických vlastností dostupnými metodami.
Úkolem práce bude:
- příprava vybraného materiálu, optimalizace metodiky přípravy s cílem co nejčistšího vzorku
- charakterizace a měření základních magnetických charakteristik za normálního i hydrostatického tlaku
- v případě úspěšného experimentálního návrhu také provedení a vyhodnocení experimentu XMCD; tato část práce není nezbytě nutná, zvláště vzhledem k časově náročné proceduře podávání návrhů synchrotronových experimentů. Tento experiment bude případně proveden později nad rámec obsahu diplomové práce, nicméně na základě dat v práci obsažených
- výsledkem bude v případě aktivity studenta také publikace v mezinárodním časopise a prezentace výsledků na mezinárodní konferenci
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The RCo2-type compounds re-appear in the focus of interest because of newly discovered magnetic configurations, namely concerning the presence of Co-magnetic moment, despite previous statement about its nonexistence.
Namely TmCo2 is subject of discussion of many scientific groups within the time history.
Goal of this work is to clarify the magnetic behavior of the TmCo2 compound, eventually in comparison with other candidate of this family, with special attention to the magnetism of cobalt.
A sample with special respect to its chemical and phase purity will be prepared and consequently studied its physical - namely magnetic properties by the available methods.
The task of this work:
- preparation of the selected material, optimalisation of the method of its preparation with aim to the highest purity
- characterization and measurement of basic magnetic characteristics under ambient and hydrostatic pressure
- in case of a successful proposal also preforming and evaluation of the experiment XMCD; this part of the work is not directly necessary especially due to time demanding procedure of the proposal submission to the synchrotron facilities. This experiment will in case performed later on, beyond the diploma thesis, nevertheless based on the data of this diploma thesis.
- the results are expected to be published in an international journal and international conference
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK