Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnější vlivy na bulharské muslimy
Název práce v češtině: Vnější vlivy na bulharské muslimy
Název v anglickém jazyce: External influences on Bulgarian Muslims
Klíčová slova: Bulharsko, islám, Pomaci, menšiny, Turecko, Saúdská Arábie, wahhábismus, zahraniční politika, asimilace.
Klíčová slova anglicky: Bulgaria, Islam, Pomaks, Minorities, Turkey, Saudi Arabia, Wahhabism, Foreign Policy, Assimilation.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kamil Pikal
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 04.11.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
V Bulharsku žije největší přirozená muslimská menšina na území Evropské unie, zajímavá je mimo to, že tvoří zhruba 13 % obyvatelstva, i tím, že nejde o imigranty, ale po generace zde žijící skupiny, které se mezi sebou liší jak mírou integrovanosti do většinové společnosti, tak jazykem, přístupem k islámu a tradicemi. Většinu bulharských muslimů tvoří Turkové, druhou největší skupinu Pomaci (někdy nazývaní "bulharofonní muslimové"), menší část Rómové. Všechny skupiny se v průběhu 20. století setkaly se snahami o svou definitivní integraci mezi většinové obyvtelstvo, ani jedna však nezanikla. Zvláště u Pomaků v posledních letech začaly probíhat kulturní změny a v některých městech příklon k fundamentálnímu islámu, což je přičítáno vlivu do země nekontrolovaně přicházejících peněz hlavně z oblasti Perského zálivu (jmenovitě ze Saúdské arábie). V turecké menšině však k podobným změnám nedochází. Cílem práce je srovnat turecké a saúdskoarabské vlivy na bulharské Turky a Pomaky a pokusit se poukázat na hlavní rozdíly mezi nimi, které vedou k tomu, že Turci jsou vůči vlivu peněz ze Saúdské Arábie a dalších zemí Zálivu relativně imunní, zatímco Pomaci mění své dlouho zažité zvyky, vzdávají se po generace starých tradic a přijímají fundamentální islám, který není blízký téměř ničemu, s čím se v průběhu historie setkali.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bulgaria is home to the largest natural Muslim minority in the European union. It is interesting not only because the Muslims make up 13 % of Bulgaria's population, but also because they aren't immigrants, but ethnic groups that live there for generations. They differ not only by the level of their integration into the majority, but also by language, practice of Islam and traditions. Most of them are Bulgarian Turks, the second largest group are Pomaks (Bulgarian speaking Muslims), there are also Muslim Romas. All these groups were subject to assimilation campaigns during the 20th century, but the Muslims always resisted. Especially the Pomaks' culture started to change in recent years and in some towns they start to cling to fundamentalist Islam, probably because of the inflow of uncontrolled money from the Persian gulf (and Saudi Arabia, especially). The Turkish minority doesn't change that way. The text aims to compare the Turkish and Saudi Arabian influences on the Bulgarian Turks and Pomaks, in order to show the main differences, which lead to the fact that the Turks are immune to the influence of the Arabian money, while the Pomaks change their long established traditions and accept the fundamentalist Islam, which is far from anything they have historically met.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK