Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Komparace Evropského společenství uhlí a oceli a Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: Počátky evropské integrace z neorealistického hlediska
Název práce v češtině: Komparace Evropského společenství uhlí a oceli a Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: Počátky evropské integrace z neorealistického hlediska
Název v anglickém jazyce: A Comparison of the European Steel and Coal Community and the Organisation for European Economic Co-operation: The beginning of European integration from a neo-realist perspective
Klíčová slova: Evropské společenství uhlí a oceli, ESUO, Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci, neorealismus, poválečné období, evropská integrace, národní zájem.
Klíčová slova anglicky: The European Coal and Steel Community, ECSC, Organisation for European Economic Co-operation, OEEC, neo-realism, post-war, European integration, national interest.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 04.11.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Komparace Evropského společenství uhlí a oceli a Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: počátky evropské integrace z neorealistického hlediska“ se zabývá počátky evropského integračního procesu po druhé světové válce. Věnuje se zejména Evropskému společenství uhlí a oceli a Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci. Práce se skládá ze dvou základních částí. Nejprve se soustředí na národní zájmy vybraných států v poválečné západní Evropě, jejich politiku vůči evropské integraci, a na obě organizace. Následně se zaměřuje na ekonomický dopad obou organizací a na hospodářské zájmy vybraných států. Práce dochází k závěru, že evropská integrace a integrační úspěch Evropského společenství uhlí a oceli nevychází z ekonomických výsledků organizace, nýbrž ze vzájemně se doplňujících národních zájmů a dále z politických okolností způsobených vznikající studenou válkou a problematikou obnovy a rehabilitace Západního Německa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis “A Comparison of the European Steel and Coal Community and the Organisation for European Economic Co-operation: The beginning of European integration from a neo-realist perspective“, analyses in the beginnings of European integration after the Second World War. The main focus is on the European Steel and Coal Community and the Organisation for European Economic Co-operation.The Thesis consists of two parts. At first, it focuses on national interests of chosen countries in post-war Europe and on politics of afore mentioned organizations towards European integration. Afterwards, it concentrates on economical impact of both organizations and on economical interests of chosen states. The thesis concludes that European integration and success of the European Steel and Coal Community in integration does not originate from its economic results, but from complementary national interests and political circumstances caused by the beginnings of the Cold War and the recovery of Western Germany.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK