Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993
Název práce v češtině: Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993
Název v anglickém jazyce: President Vaclav Havel´s attitude to the division of Czechoslovakia in years 1992/1993
Klíčová slova: Václav Havel; rozdělení Československa; 1993; Československo
Klíčová slova anglicky: Vaclav Havel; division of Czechoslovakia; 1993; Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2014
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
II. 17. listopad 1989 a vznik OF
III. Politický profil V. Havla
IV. Postoj V. Havla k dělení Československa
V. Rozpad společné republiky. Konec Havlových iluzí?
VI. Závěr
Seznam odborné literatury
Havel, Václav, Korespondence 1978–2001, Praha 2007
Havel, Václav, Projevy z let 1990-1992, Praha 1999
Kováč, Dušan, Slováci a Češi, Bratislava 1997
Měchýř, Jan, Velký převrat či snad revoluce sametová?, Praha 1999
Rychlík, Jan, Rozpad Československa, Bratislava 2002
Stein, Eric, Česko–Slovensko, Praha 2000
Vodička, Karel, Dělení Československa, Praha 2003

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce studentky K. Doležalové se bude zabývat názory prezidenta Václava Havla na rozdělení Československa v letech 1992/1993. Cílem práce bude analýza a interpretace příčin rozdělení společného států Čechů a Slováků jak v objektivní mezinárodně-politické úrovni, tak na subjektivní rovině, z nichž poslední zmíněná představuje mimořádně cenný a dosud nezpracovaný pohled na klíčové události naší nedávné minulosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis of the student K. Dolezalova will focus on the views of President Vaclav Havel to the division of Czechoslovakia in 1992/1993. The aim of the work is to analyse and interpretate the causes of division of the common state of Czechs and Slovaks both on the objective international political level and at the subjective level, the last mentioned is an extremely valuable and yet interesting look at the key events of our recent history.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK