Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Diference v rodinném chování a postojích rozdílných vzdělanostních skupin
Název práce v češtině: Diference v rodinném chování a postojích rozdílných vzdělanostních skupin
Název v anglickém jazyce: Educational differences in family behavior and attitudes
Klíčová slova: Klíčová slova: rodina, postoje, vzdělání, demografické chování, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Keywords: family, attiudes, education, behavior, Czech republic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 01.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.02.2015
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude věnovat postojům a názorům na rodičovství a jejich vývojem od 90. let až dodnes z pohledu rozdílných vzdělanostních skupin obyvatel České republiky. Cílem mé diplomové práce je zjistit, jak vzdělání v tomto ohledu ovlivňuje jak postoje, tak chování.
V první částí práce se shrnují teorie zabývající se motivací k rodičovství a zaměřím se především na českou společnost. V druhé části se pracuje s reálnými daty demografických statistik a zkoumá se rodičovské chování různých vzdělanostních skupin. Dále bude provedena kvantitativní analýzu dat,která se zaměří na postoje různých skupin podle vzdělání, pohlaví a počtu dětí. Stěžejním bodem bude zkoumání vývoje názoru na rodičovství v rámci vybraných let.
Seznam odborné literatury
· Možný, I. 2008. Rodina a společnost. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství.Pakosta, P. 2009. Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. Sociologický časopis [online], Sociologický ústav AV ČR, 2009, vol. 45, no. 5, s. 899–934, [cit. 2010–03–13] Dostupný z WWW: http://dlib.lib.cas.cz:8080/627/1/pakostasc2009_5.pdf Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha : Sociologické nakladatelství.
· Pakosta, P. 2009. Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. Sociologický časopis [online], Sociologický ústav AV ČR, 2009, vol. 45, no. 5, s. 899–934, [cit. 2010–03–13] Dostupný z WWW: http://dlib.lib.cas.cz:8080/627/1/pakostasc2009_5.pdf
· Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha : Sociologické nakladatelství.
· Rychtaříková, J. 2001. Minulá a současná diferenciace reprodukce v Evropě.“ Pp. 10-25 in J.
· Rychtaříková; S. Pikálková; D. Hamplová (eds.) Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích. Praha: Sociologický ústav AV ČR.Říčan, P. 1990 Cesta životem. Praha : Pyramida.
· Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. 2000. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON.
· Fučík, P., Rabušic, L. 2008. Partnerství, rodičovství, rodina. In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK