Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání kvality života léčených a neléčených patologických hráčů
Název práce v češtině: Porovnání kvality života léčených a neléčených patologických hráčů
Název v anglickém jazyce: Comparison of the quality of life between pathological gamblers in treatment and without treatment
Klíčová slova: Kvalita života – hazardní hra - patologické hráčství – dotazník WHOQOL - léčba závislosti
Klíčová slova anglicky: Quality of life - gambling - pathological gambling - WHOQOL questionnaire - addiction treatment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum a čas obhajoby: 28.01.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíle a výzkumné otázky:
- zmapovat v jakých životních oblastech a jak se liší kvalita života patologických hráčů oproti populačnímu vzorku (normám)
- zmapovat v jakých oblastech a jak se liší kvalita života hráčů léčených a neléčených - které aspekty kvality života jsou ovlivněny shodně a které rozdílně
- zjistit souvislosti mezi hráčskou kariérou, mírou závislosti a kvalitou života
Metody:
- kvantitativní metody výzkumu
- kompilovaný dotazník: sociodemografické charakteristiky, hráčská kariéra, diagnostický dotazník na patologické hráčství (SOGS), dotazník na kvalitu života WHOQOL-BREF nebo WHOQOL-100 ( 26 nebo 100 otázek)
- analýza dat statistickými metodami (matematicko-analytická statistika - t-test, korelace, ANOVA)
Soubor:
- patologičtí hráči neléčení: příležitostný namátkový výběr kombinace se snowball samplingem
- patologičtí hráči léčení: výběr přes instituce (služby)
- kvótní výběr, počet respondentů: 30 léčených a 30 neléčených patologických hráčů
- Olomoucký region
Etické otázky:
- zachování anonymity, případně podepsání informovaného souhlasu, souhlas instituce s realizací výzkumu, neohrožení účastníků, ošetření klinického aspektu výzkumu (respondent si uvědomí svůj problé, výzkumník ho nasměruje do odborné služby)
Seznam odborné literatury
Prunner, P. Psychologie gamblerství, aneb, Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
Nešpor, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2007
Nešpor, K. Jak překonat hazard: prevence, krátká intervence a léčba. Praha : Portál, 2011
Spanier, D. Hazardní hry: kapesní průvodce. Ostrava : Krok, 1991
Currie, Byllie, B. Hazardní hráč: svádění Štěstěny. Brno : Emitos ve spolupráci s Nakladatelstvím Tomáše Janečka, 2012
Payne, J. Kvalita života a zdraví. Praha : Triton, 2005
Předběžná náplň práce
1) Co je to závislost, jako obecný pojem. Kdy vzniká závislost, motivace ke hře, průběh závislosti a její léčba.
2) Návykové a impulzivní poruchy – patologické hráčství
3) Gamblerství – historie, definice a oblasti gamblingu, dopady na kvalitu života
4) Gamblerství v ČR – organizace, které se tímto problémem zabývají (Anonymní Gamblaři, psychiatrické léčebny, Linka důvěry, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii)
5) Prevence gamblingu
6) Gambling a odborné publikace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis describes the quality of life of treated and untreated gamblers in the Olomouc Region. The work is processed with a qualitative and quantitative methodology. For the processing were used literature and data from addictological ambulance. The work also includes The World Health Organization Quality of Live (WHOQOL). Based on the results, it is possible to focus on prevention and improvement of work with gamblers. The work also addresses the question of how gamblers integrated into everyday life and what help them. The aim is to map the quality of life of treated and untreated gamblers and negative impacts on their personal lives with the WHOQOL questionnaire and through interviews and observation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK