Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přestavby dentálního fenotypu hrabošů v průběhu současného glaciálního cyklu
Název práce v češtině: Přestavby dentálního fenotypu hrabošů v průběhu současného glaciálního cyklu
Název v anglickém jazyce: Dental phenotype variation in voles during the present glacial cycle
Klíčová slova: dentice, fenotypová proměnlivost, hraboši, morfometrika, glaciál, holocen
Klíčová slova anglicky: dentition, phenotype variation, voles, morphometrics, glacial, Holocene
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 15.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem diplomního projektu je podrobná analýza proměnlivosti dentálního fenotypu hrabošů v úseku bezprostředně předcházející současnému stavu - v průběhu posledního glaciálu a první poloviny poledové doby. Dosavadní znalosti o tomto předmětu jsou založeny na datech z isolovaných populací z různých lokalit, zhodnocení příslušných trendů v syntopických časových seriích nebylo dosud možné vzhledem k absenci dostatečně representativních nalezišť. Rozsáhlé soubory získané v posledních letech z glaciální serie v Dzeravé skale a profilech Býčí skála -Barová (řádově tisice kusů) takovouto analýzu umožňují. Jejich podrobné zpracování technikami detailní morfometrické analýzy (s využitím metrických i nemetrických znaků) je základní osou diplomního projektu. Diplomantka by měla provést technickou přípravu, determinační zhodnocení a morfometrickou analýzy materiálu. Výsledkem by měla být kvantitativní data zohledňující změny druhového složení a struktury společenstev, změny fenotypových a variačních charakteristik jednotlivých druhů a statistická analýza trendů. Srovnáním s poměry v jiných lokalitách a stavem různých kontextuálních proměných by měly být testovány efekty předpokládaných intrinsických a extrinsických faktorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Detailed analysis of dental phenotype variation in particular vole species contributing the small mammal communities during the Vistualian glacail and early Holocene. The study is essentially based on the materials (thousands MNI) from three continuous series covering major part of the Vistulian (Dzeravá, Barová) and early Holocene (Barová, Býčí akála) representing series of two syntopic populations (Drezavá vs. Barová-Býčí). A detailed morphometric analysis (using a set of metric and non-metric variables) and subsequent multivariate analyses are expected to provide reliable information of trends in phenotype variation and phenotypic rearrangements in particular species and a sustrate for final between-species and between region comparions and testing effects of considered intrinsic and extrinsic factors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK