Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomoci
Název práce v češtině: Informovanost veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomoci
Název v anglickém jazyce: Public awareness regarding the use of automated external defibrillator in general first aid
Klíčová slova: Laická první pomoc, AED, resuscitace, náhlá zástava oběhu, defibrilace
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Eislerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum a čas obhajoby: 11.06.2014 15:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11:00/15:30)
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Jindra Novotná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracovaná dle opatření děkana číslo 10/ 2010
Předběžná náplň práce
Teoretická část se bude zabývat nejčastějšími příčinami náhlé zástavy krevního oběhu, jejími projevy a možnostmi první pomoci, zejména kardiopulmonální resuscitace a defibrilace prováděné laiky.
Praktická část bude formou anonymního dotazníkového šetření shromažďovat informace o znalostech laické veřejnosti o Automatickém externím defibrilátoru, jeho dostupnosti, způsobu použití, také o dosavadních zkušenostech respondentů.
Respondenty budou dospělé osoby, které nepracují va zdravotnictví.
Cílem je zmapování situace, které by mohlo být podkladem pro přípravu edukačního materiálu nebo informační kampaně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK