Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním alkoholu
Název práce v češtině: Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním alkoholu
Název v anglickém jazyce: Attachment in people with disorders caused by alcohol use
Klíčová slova: Vztahová vazba – alkohol – abúzus – závislostní chování
Klíčová slova anglicky: Attachment - alcohol- alcohol abusus - addiction
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum a čas obhajoby: 26.01.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) AINSWORTH, M. D. S. (1979). Infant-mother attachment. American Psychologist, 34, 932-937.
2) ALEXANDER, P., & ANDERSON, C. (1994). An attachment approach to psychotherapy with the incest survivor. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 31(4), 665-675. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.
3) BIEŠČAD, M., & HAŠTO, J. (2010). Diagnostikovanie typov vztahové väzby (attachment) v dospelosti s použitím nástrojov dostupných v našich podmienkach. Psychiatrie 14(2), 68–74.
4) BRISCH, K.H. (2011). Poruchy vztahové vazby: od teorie k terapii. Praha: Portál.
5) BOWLBY. J. (1988). Developmental psychiatry comes of age. American Journal of Psychiatry, 145, 1-10.
6) BOWLBY, J. (2010). Vazba. Praha: Portál.
7) CASSIDY, J. (2001). Truth, lies, and intimacy: An attachment perspective. Attachment and Human Development, 3, 121–155
8) CONNORS , M. (1997). The renunciation of love: Dismissive attachment and its treatment. Psychoanalytic Psychology, 14, 475-493.
9) COOK, D. R. (1991). Shame, attachment, and addictions: Implications for family
10) therapists. Contemporary family therapy, 13(5), 405-419. Retrieved August 11, 2012
11) from PsycArticles database.
12) COOPER, M. (2004). Towards a relationally-orientated approach to therapy: Empirical support and analysis. British Journal of Guidance and Counselling, 32 (4), 451-460.
13) COLLINS, N. L., & READ, S. J. (1990). Adult Attachment, Working Models, and
14) Relationship Quality in Dating Couples. Journal Of Personality & Social Psychology, 58(4), 644-663. Retrieved October 7, 2012 from PsycArticles database.
15) CYRANOWSKI, J. M., BOOKWALA, J., HOUCK, P., PILKONIS, P., KOSTELNIK, B., & ELLEN, F. (2002). Adult attachment profiles, interpersonal difficulties, and response to interpersonal psychotherapy in women with recurrent major depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 21, 191–217.
16) DANIEL, S. I. F. (2006). Adult attachment patterns and individual psychotherapy: A review. Clinical Psychology Review, 26(8), 968−984.
17) DANIEL, S. I. F. (2011). Adult attachment insecurity and narrative processes in psychotherapy: An exploratory study. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18(6), 498-511.
18) DOLAN, R., ARNKOFF, D., & GLASS, C. (1993). Client attachment style and the psychotherapists interpersonal stance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 30, 408-412
19) DOZIER, M. (1990). Attachment organization and treatment use for adults with serious psychopathological disorders. Development and Psychopathology, 2, 47-60.
20) DOZIER, M., LOMAX, L., TYRRELL, C., & LEE, S. W. (2001). The challenge of treatment for clients with dismissing states of mind. Attachment and Human Development, 3, 62-76.
21) DOUGHERTY, N. J., & WEST, J. J. (2007). The Matrix and Meaning of Character. NY: Routlege.
22) DVOŘÁČEK, J. (2008). Zvládání akutní intoxikace a odvykacích stavů (Ed.), Základy klinické adiktologie (pp. 10). Praha: Grada.
23) DMS V - diagnostic and statistical manual of mental disorders, vydavatelství American Psychiatric, 2003, ISBN: 9780890425541
24) EAMES, V., & ROTH, A. (2000). Patient attachment orientation and the early working alliance: a study of patient and therapist reports of alliance quality and ruptures. Psychotherapy Research, 10(4), 421–434.
25) FISCHER S., ŠKODA J. Sociální patologie. 1.vydání Praha: Grada Publishing, 2009, 224 s. ISBN 978-80-247-2781-3
26) FONAGY, P., LEIGH, T., STEELE, M., STEELE, H, KENNEDY, R, MATOON, G., TARGET, M., & GERBER, A. (1996). The relation of attachment status, psychiatric classification, and response to psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 22-31.
27) HAŠTO, J. (2005). Vztahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavatelstvo F.
28) HAZAN, C., & SHAVER, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.
29) HAZAN, C., & SHAVER, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological Inquiry, 5, 1–22.
30) HOLMES, J. (2001). The search for the Secure base. Hove: Brunner-Routledge.
31) HOROWITZ, L. M., ROSENBERG, S. E., & BARTHOLOMEW, K. (1993). Interpersonal problems, attachment styles, and outcomes in brief dynamic psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 549-560.
32) JELLEMA, A. (2002). Dismissing and preoccupied attachment and procedures in CAT: Some implications for CAT practice. Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 225-241.
33) KALINA, K. (2003). Modely závislosti a přístupy v pomoci uživatelům drog (Ed.), Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup 1 (pp. 18) Praha: NMC-Úřad vlády ČR.
34) KALINA, K. Drogy a drogové závislosti 2, 1. Vyd., Praha: Úřad vlády ČR, 2003, ISBN
80-86734-05-6
35) KANNINEN, K., SALO, J., & PUNAMÄKI, R. L. (2000). Attachment patterns and working alliance in trauma therapy for victims of political violence. Psychotherapy Research, 10, 435-449.
36) KORFMACHER, J., ADAM, E., OGAWA, J., & EGELAND, B. (1997). Adult attachment: Implications for the therapeutic process in a home visitation intervention. Applied Developmental Science, 1, 43–52
37) KRATOCHVÍL, S. (1998). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
38) LACINOVÁ, L., NEUŽILOVÁ MICHALČÍKOVÁ, R., (2014) Psychologie pro praxi, Praha
39) LAMBERT, M. J., & BARLEY, D. N. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy, 38(4), 357 – 361.
40) LEVY, K. N., KELLY, K. M., MEEHAN, K. B., REYNOSO, J. S., WEBER, M., CLARKIN, J. F., & KERNBERG, O. F. (2006). Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1027-1040.
41) LEVY, T., ORLANS, M. (1998). Attachment, Trauma and Healing. Child Welfare League of America Press 1998, Washington, DC
42) LIBRA, J. (2003). Krizová intervence. In K. Kalina (Ed.). Drogy a drogové závislosti, Mezioborový přístup 2 (276-281). Praha: Úřad vlády.
43) MATĚJČEK, Z. (1996). Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál
44) MATĚJKOVÁ, E. Řešíme partnerské problémy, 1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2009, 144 s., ISBN 978-80-247-2338-9
45) MAIN, M. & CASSIDY, J. (1988). Categories of response to reunion with the parent at age 6: predictable from infant attachment classifications and stable over a 1-month period. Developmental Psychology, 24, 415-426.
46) MALLINCKRODT , B. (2010). The psychotherapy relationship as attachment: Evidence and implications. Journal of Social and Personal Relationships, 27, 262-270.
47) MALLINCKRODT, B., PORTER, M. J., & KIVLIGHAN, D. M. J. (2005). Client attachment to therapist, depth of in-session exploration, and object relations in brief psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, and Training, 42, 85-100.
48) MCWILLIAMS, N. (2012). Psychoanalytic Diagnosis. New York: The Guildford Press.
49) MEYER, B., & PILKONIS, P. A. (2001). Attachment style. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38, 466–472
50) MILLEROVÁ, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.
51) MIŇHOVÁ, J. (2006). Psychopatologie pro právníky. Plzeň.
52) MLČÁK, Z. (2003). Základy psychopatologie. Ostrava.
53) MKN 10 - Mezinárodní statická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problému - desátá revize - abecední seznam, ministerstvo zdravotnictví, vydavatelství Grada 1999, ISBN: 8071697877.
54) MRAVČÍK, V., GROHMANNOVÁ, K., CHOMYNOVÁ, P., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., FIDESOVÁ, H., KALINA, K., VOPRAVIL, J., KOSTELECKÁ, L., JURYSTOVÁ, L. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 [Annual Report on Drug Situation 2011 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012.
55) NEŠPOR, K.; CSÉMY, L. Léčba a prevence závislostí. Praha : Psychiatrické centrum, 1996. 203 s. ISBN 80-85121-52-2.
56) NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3. Vyd., Praha: Portál, 2007, 176 s.,
57) ISBN 978-80-7367-267-6
58) NOVOTNÁ, J. A kol. Drogové závislosti včetně alkoholu. Brno : Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1989. 144s. ISBN 80-7013-005-9.
59) PARISH, M., & EAGLE, M. N. (2003). Attachment to the therapist. Psychoanalytic Psychology, 20, 271-286
60) PERRY, B. D. (1994). Catechoamine function in post – traumatic stress disorder. American Psychiatric Press 1994, Washington, DC.
61) SABLE, P. (2004). Attachment, ethology and adult psychotherapy. Attachment & Human Development, 6, 3 – 19.
62) SATTERFIELD, W. A., & LYDDON, W. J. (1995). Client attachment and perceptions of the working alliance with counselor trainees. Journal of Counseling Psychology, 42, 187-189.
63) SHOREY, H. S., & SNYDER, C. R. (2006). The role of adult attachment styles in psychopathology and psychotherapy outcomes. Review of General Psychology, 10, 1-20.
64) SILVERMAN, D. K. (2011). A Clinical Case of an Avoidant Attachment. Psychoanalytic Psychology, 28, 293-310.
65) SIMPSON, J. A. & RHOLES, W. S. (2002). Fearful-avoidance, disorganization, and multiple working models: Some directions for future theory and research. Attachment and Human Development, 4, 223 - 229.
66) SKOURTELI, M. C., & LENNIE, C. (2011). The therapeutic relationship from an attachment theory perspective. Counseling Psychology Review, 26(1), 20-33.
67) SLADE, A. (2000) The Development and Organization of Attachment: Implications for psychoanalysis. The Journal of the American Psychoanalytic Association, 48, 1147-1174.
68) TRAVIS, L. A., BINDER, J. L., BLIWISE, N. G., & HORNE-MOYER, L. (2001). Changes in clients' attachment styles over the course of time-limited dynamic psychotherapy. Psychotherapy, 35(2), 149-159.
69) TORO, G., THOMAS, B. Drogy a snění. Praha 2008
70) PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00-F99). Praha: Bomton Agency.
71) VONDRÁČKOVÁ, P. 2013. Vztahová vazba a poruchy vyvolané užíváním alkoholu. Adiktologie
72) VONDRÁČKOVÁ, P., & VYBÍRAL, Z. (2013). Vliv typu vztahové vazby klienta na psychoterapeutický proces.
73) WALLIN, D. J. 2007. Attachment in psychotherapy. New York: Guilford Press.
74) WÁGNEROVÁ, M. (2000). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
75) WINNETTE, P. (2014). Almanach o dětech a lidech. Natama.
76) WINNETTE, P. (2010). Co všechno budu potřebovat? Natama.

77) WOODHOUSE, S. S., SCHLOSSER, L. Z., CROOK, R. E., LIGIÉRO, D. P., & GELSO, C. J. (2003). Client attachment to therapist: Relations to transference and client recollections of parental caregiving. Journal of Counseling Psychology, 50, 395-408.
78) WHO - Mezinárodní světová zdravotnická organizace (2008), MZ.
79) ZIMA, T.; MAREČEK, Z.; ŠPIČÁK, J.; LUKÁŠ, M. (1996). Poškození jater, pankreatu a trávicího traktu alkoholem. Medprint.


INTERNET:

o NEŠPOR.K.,: Příručka pro život ve 21. století [online]. c2014 [cit. 23.2.2014].
Dostupné z:http://www.drnespor.eu/addictcz.html

o NEŠPOR.K.,:,Alkohol, jiné návykové látky a stres [online]. [cit. 23.2.2014].
Dostupné z:http://www.drnespor.eu/addictcz.html

o MKN 10, Mezinárodní statická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problému - desátá revize - abecední seznam, ministerstvo zdravotnictví [online]. [cit. 30.11.2015] z ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Dostupné z:http://www.uzis.cz/zpravy/upravena-verze-mkn-10
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Východiska: Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum vztahové vazby u osob se
škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Všichni dotázaní respondenti měli diagnózu
F 10.2 - poruchy způsobené syndromem závislosti na alkoholu.

Cíle: Cílem mé práce je popsat vztahovou vazbu u osob se škodlivým užíváním nebo
závislostí na alkoholu.

Metody: V praktické části diplomové práce byl proveden kvantitativní výzkum. Podkladem
pro provedený výzkum jsem zvolila metodu sběru pomocí těchto dotazníků, Anamnestický
dotazník a dotazník ECR-RS neboli Experience in Close Relationships.

Výsledky: Závěrem práce byla shromážděná data zpracována do tabulek. Z takto provedeného
výzkumu je patrná souvislost mezi škodlivým užíváním či závislostí na alkoholu a typem
vztahové vazby. U osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu převládal
vyhýbavý typ vztahové vazby. U zkoumaného vzorku osob docházelo k častějšímu výskytu
úzkostně vyhýbavé a vyhýbavé vztahové vazby.

Závěry: Na základě výsledků popsaného výzkumu lze konstatovat, že existuje spojitost mezi
typem vztahové vazby a závislostním chováním u osob se škodlivým užíváním nebo
závislostí na alkoholu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

Starting point: This thesis focuses on alcohol dependence and harmful alcohol use and their
effect on person´s relationship with other people.

Objective: Main objective of my work is to describe a relationship of people addicted to
alcohol or people harmfuly using an alcohol.

Methods: Practical part of this thesis contained of quantitative research. As a source for this
research I chose a method of collecting information using these questionnaires, Anamnesis
questionnaire and ECR-RS questionnaire also known as Experience in Close Relationships.

Results: The result of this work were data gathered in chart. This research shows a link
between harmful use of alcohol or alcohol addiction and relational bond type. There was a
domination of evasive type of relational bond in people addicted to alcohol or people
harmfuly using an alcohol. In the researching sample there was more frequent occurence of
anxiously evasive and evasive relational bond.

Conclusion: Based on results of this research we can say, that there is a clear link between
between relational bond type and dependency behaviour of people addicted to alcohol or its
harmful use.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK