Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů
Název práce v češtině: Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů
Název v anglickém jazyce: Attachment in people with disorders caused by opioid
Klíčová slova: vztahová vazba- opiáty- uživatelé opiátů- závislost- zvládací strategie
Klíčová slova anglicky: Attachment- opiates- opiates users- addiction- coping strategies
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Nevoralová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2014
Datum a čas obhajoby: 11.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Lenka Reichelová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřená na výzkum vztahové vazby u osob závislých na opiátech. Cílem výzkumu je popsat vztah mezi typem vztahové vazby a zvládacími strategiemi. Výzkumu se zúčastnilo čtyřicet klientů závislých na opiátech ze souboru substitučních programů. Konkrétně z metadonového programu Kliniky adiktologie 1 LF UK, z Cadas Sananim a z Remedis, kde probíhá substituce opiátů, zejména Suboxonem. Studie se soustředí na kvantitativní sběr dat pomocí baterie dotazníků, které byly vyplňovány ve spolupráci s tazatelem v období během léčby. Dotazníková baterie obsahuje tyto dotazníky: Anamnestický dotazník, ECR-R Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000) a SVF-78 Dotazník o strategii zvládání stresu (Janke & Erdmanová, 2003). Studie je anonymní a důvěrná. Dotazníky jsou kódovány podle iniciál respondenta a tazatele a data realizace výzkumu. Výsledky studií v zahraničí dokládají, že závislostní chování je častěji spojeno s nejistým typem vztahové vazby a naopak, že jistý typ vztahové vazby působí na jedince protektivně. Schindler s kolegy (2009) došli k závěru, že uživatelé heroinu vykazovali rysy úzkostně vyhýbavého typu citové vazby. Rozsáhlejší studie v České republice doposud nebyly provedeny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the attachment among people addicted to opiates. The goal of the research is to describe the relationship between the type of attachment and coping strategies of opiates users. Research was attended by forty clients in opioid-dependent set of substitution programs. Klients are from the methadone substitution of clinics adiktologie 1 LF UK, from CADAS Sananim and Remedis, where there is a substitution of opioids, especially by Suboxone. The study focuses on quantitative data collection using a battery of questionnaires which were completed in collaboration with the interviewer during the period of treatment.Questionnaire battery containing the following questionnaires: anamnesis questionnaire, ECR - R Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000) and SVF- 78 questionnaire on coping strategies (Janke & Erdman, 2003). The study is anonymous and confidential. Questionnaires are encoded by the initials of the respondent and the interviewer and execution of research date. Results of studies abroad show that addictive behavior is often associated with insecure attachment and positive attachment works on people protectively. Schindler and colleagues (2009) concluded that heroin users showed features of anxious avoidant type of attachment. More extensive studies in the Czech Republic have not been performed yet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK