Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání kvality života patologických a profesionálních hráčů: kvantitativně-kvalitativní sonda
Název práce v češtině: Porovnání kvality života patologických a profesionálních hráčů: kvantitativně-kvalitativní sonda
Název v anglickém jazyce: Quality of life comparison between pathological and professional gamblers: quantitative-qualitative probe
Klíčová slova: Kvalita života – hazardní hry – patologické hráčství – dotazník WHOQOL-BREF
Klíčová slova anglicky: Quality of life - gambling - Pathological gambling - a questionnaire WHOQOL-BREF
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíle a výzkumné otázky:
- zmapovat v jakých životních oblastech a jak se liší kvalita života patologických hráčů oproti populačnímu vzorku (normám)
- zmapovat v jakých oblastech a jak se liší kvalita života hráčů, kteří si vydělávají hazardem (fyziologičtí hráči) oproti populačnímu vzorku (normám)
- porovnat výsledky mezi jednotlivými skupinami hráčů - které aspekty kvality života jsou ovlivněny shodně a které rozdílně
Metody:
- kombinace kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu
- dotazník na kvalitu života WHOQOL- BREF ( 26 otázek)
- strukturovaný rozhovor s jednotlivými respondenty ( doptání se respondentů na důvod problému/neproblému v dané oblasti kvality života a stručná kasuistika každého z respondentů)
- validizace triangulací metod tvorby dat
- analýza dat statistickými a induktivními metodami
Soubor:
- klienti docházející na skupinu Anonymních patologických hráčů v Bohnicích, pravidelní hosté kasin a lidé z mého okolí
- kvótní výběr, počet respondentů: 10 patologických hráčů, 10 „fyziologických“ hráčů ( hráči vydělávající si hazardem)
Etické otázky:
- zachování anonymity, případně podepsání informovaného souhlasu
Seznam odborné literatury
Prunner, P. Psychologie gamblerství, aneb, Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
Nešpor, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2007
Nešpor, K. Jak překonat hazard: prevence, krátká intervence a léčba. Praha : Portál, 2011
Spanier, D. Hazardní hry: kapesní průvodce. Ostrava : Krok, 1991
Currie, Byllie, B. Hazardní hráč: svádění Štěstěny. Brno : Emitos ve spolupráci s Nakladatelstvím Tomáše Janečka, 2012
Payne, J. Kvalita života a zdraví. Praha : Triton, 2005
Předběžná náplň práce
V této bakalářské práci se budu v teoretické části zabývat vymezením pojmu patologické hráčství, druhy závislostních her a dostupnou léčbou pro osoby s touto diagnózou. Dále vymezením pojmu a rozdělením aspektů kvality života a seznámení s dotazníkem na kvalitu života WHOQOL- BREF včetně jeho hodnocení. V praktické části se budu zabývat problematikou v jednotlivých oblastech kvality života patologických hráčů a „fyziologických hráčů“, tj. osoby, které si vydělávají hazardními hrami. Pomocí dotazníku na kvalitu života WHOQOL-BREF, který obsahuje 26 otázek, zhodnotím podle bodové škály, jak jednotliví respondenti vnímají svoji kvalitu života. Dále bude následovat rozhovor, při kterém zjistím respondentovu stručnou kasuistiku a dle jeho zhodnocení kvality dané oblasti se zaměřím na důvod, proč se v dané oblasti cítí oslaben. Výsledkem výzkumu bude porovnání kvality života respondentů s populačními normami a ze získaných informací z rozhovorů úvaha nad problematikou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this thesis , I will in the theoretical part deals with the definition of pathological gambling , types of games and dependency treatment available for people with this diagnosis. Further definition of the concept and distribution aspects of quality of life and familiarization with the questionnaire on quality of life WHOQOL -BREF including its evaluation . In the practical part will deal with the issue in different areas of quality of life and pathological gamblers ' physiological players " , ie people who earn their gambling . Using a questionnaire on quality of life WHOQOL -BREF , which contains 26 questions appraise point scale according to individual respondents ' perception of their quality of life. Will be followed by an interview in which I find respondent's brief case reports and in his appreciation of the quality of the area will focus on the reason why, in the area feel weakened. The result of this research will be comparison of the quality of life of respondents to population norms and the information obtained from interviews consideration of the issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK