Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechylování nových názvů profesí
Název práce v češtině: Přechylování nových názvů profesí
Název v anglickém jazyce: Indication of female gender in new names of professions
Klíčová slova: přechylování, pojmenování, substantivum, výraz, femininum, ženský rod, přípona, sufix, lemma, korpus SYN 2010, slovník, databáze Neomat
Klíčová slova anglicky: indication of female gender, denomination, noun, expression, feminine, sufix, lemma, corpus SYN 2010, lexicon, database Neomat
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z vybrané odborné lingvistické (především slovotvorné) literatury týkající se tématu (tvoření přechýlených substantivních názvů osob). Materiálovým základem budou nepřechýlené názvy osob pojmenovaných podle profese uvedené ve slovnících neologismů (Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1,2). Existence jejich přechýlených protějšků bude ověřena v databázi excerpčního materiálu Neomat a v korpusu SYN. Vyexcerpované přechýlené podoby pak budou porovnány s lexikografickým zpracováním v SN 1, 2 a vyhodnoceny z hlediska lexikální sémantiky (příp. stylové platnosti) a z hlediska konkurence slovotvorných sufixů užívaných při tvoření nových názvů žen podle profese.
Seznam odborné literatury
Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 2., přepr. vyd. Praha, ISV nakladatelství 2000, s. 95–96.
Čmejrková, S.: Žena v jazyce. In: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Academia, Praha 1996, s. 144–148.
Čmejrková, S.: Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. SaS 63, č. 4, 2002, s. 263-286.
Daneš, F. – Dokulil, M. – Kuchař, J.: Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Academia, Praha 1967, s. 536–561.
Encyklopedický slovník češtiny. NLN, Praha 2002, s. 282.
Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. SPN, Praha 1980, s. 129–130.
Havránek, B. – Jedlička, A.: Česká mluvnice. 4., přepr. vyd. SPN, Praha 1981, s. 120–122.
Mluvnice češtiny 1. Academia, Praha 1986, s. 304–308.
Opavská, Z.: Nová pojmenování ženských osob. In: Neologizmy v dnešní češtině. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005, s. 40–53.
Petr, J.: Rada, nebo radová? NŘ 63, 1980, s. 265–267.
Příruční mluvnice češtiny. 2. opr. vyd., NLN, Praha 2001, s. 120–122.
Rusínová, Z.: Moce (přechylování) jako modifikace významu. In: M. Balowski – J. Svoboda (eds.), Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Wałbrzych – Ostrava: Wydawnictwo „Pro“, 2004, s. 229–235.
Šmilauer, V.: Novočeské tvoření slov, SPN, Praha 1971, s. 77–80.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK