Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zastoupení
Název práce v češtině: Zastoupení
Název v anglickém jazyce: Representation
Klíčová slova: Zastoupení Zástupce Plná moc Prokura Opatrovnictví
Klíčová slova anglicky: Representation Power of attorney Guardianship
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 12:00
Místo konání obhajoby: v m.č.131
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena obecně na institut zastoupení. Je podán výklad o základních atributech zastoupení a o rozlišení způsobů zastoupení. Vzhledem k rozsahu práce však nebylo možné pojednat o všech formách zastoupení a proto se práce zabývá především přímým zastoupením z hlediska hmotněprávního.
Tato práce vychází z úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a upozorňuje především na nejvýraznější změny, které s účinností tohoto zákona v právní úpravě zastoupení nastaly, jejich důsledky a sporné otázky, které při aplikaci jednotlivých ustanovení vznikají.
Práce pojednává o smluvním i zákonném zastoupení, včetně zastoupení podnikatele a právnických osob, stručně se zabývá i zastoupením v rodinném právu. Rovněž je zde zpracována problematika opatrovnictví, v které došlo k výrazným změnám. Pozornost je věnována nově upravené opatrovnické radě a opatrovnictví právnické osoby. Je zde zahrnuta rovněž charakteristika předběžného prohlášení, nápomoci při rozhodování a zastoupení členem domácnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the institute of representation in general. It provides an explanation of basic attributes of representation and it´s resolution methods. Given the scope of the thesis it was not possible to cover discourse about all forms of representation and therefore it is mainly focused on direct representation in substantive law.
The work is based on current regulation contained in Law No. 89/2012 Coll., The Civil Code and it highlights the most significant changes which has occurred since the date of effectiveness of this Code in regulation of representation. It also refers to consequences of these changes and contentious issues which arise with the application of individual provisions.
This work deals with contractual and statutory representation including representation of an entrepreneur and representation of legal entities, briefly describes representation in family law. There is also an elaborated issue of guardianship that has been affected by significant changes. It refers to guardian council and guardianship of legal entities that are newly adjusted in Czech legal order. There is also included characterization of preliminary declaration, supported decision making, representation by the member of the household.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK