Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stresová inkontinence moči žen očima laické veřejnosti
Název práce v češtině: Stresová inkontinence moči žen očima laické veřejnosti
Název v anglickém jazyce: Women stress urinary inkontinence in the public eye
Klíčová slova: Stresová inkontinence moči žen, operační řešení, psychika, edukace.
Klíčová slova anglicky: Women stress urinary inkontinence, surgical treatment, psyche, education.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2013
Datum zadání: 25.10.2013
Datum a čas obhajoby: 10.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Monika Sojková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí opatřením děkana č.10/2010 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
Holčík, Jan. (2004). Zdraví 21: výklad základních pojmů: úvod do evropské zdravotní strategie. 1.vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví.
Citterbart, K. a kolektiv. (2001). Gynekologie. 1. vydání. Praha: Galén.
Čepický, P. (1999/8). Moderní gynekologie a porodnictví. Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha: LEVRET s r.o.
Dylevský, I. (2009). Funkční anatomie. Praha: Grada.
Farkašová, D., et al. (2006). Ošetřovatelství teorie. Martin: Osveta.
Genadry, R., Mostwin, L., J. (2013). Inkontinence moči u ženy. [A woman’s guide to urinary inkontinence]. Praha: Portál v anglické verzi.
Jodasová, D. (2010). Míra informovanosti žen o komplexním řešení močové inkontinence. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dostupné z: www.email.cz/download/i/27qgg85g1MLu9SRiNkewJcJFxKEdjfui2IzH8VsN_qYfbTJ0YcGQyEB3CvlMAxaFaY8iEVU/prepracovana_verze_10.8.pdf
Juřeníková, P. (2010). Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, a.s.
Kutnohorská, J. 2009). Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, a.s.
Martan, A. a kol. (2005). Inkontinence moči žen a její medikamentózní léčba. Praha: Maxdorf.
Martan, A. a kolektiv. (2011). Nové operační postupy v urogynekologii. Řešení stresové inkontinence moči a defektů pánevního dna. Praha: Maxdorf.
Mysliveček, J., Trojan, S. (2004). Fyziologie do kapsy. Praha: Triton.
Naňka, O., Elišková M. (2009). Přehled anatomie, druhé, přepracované vydání. Praha: Galén, Karolinum.
Slezáková, L. a kolektiv. (2011). Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada Publishing.
Tomgárová, M., Bóriková, I., a kol. (2008). Potřeby v ošetřovatelství. Martin: Osveta.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce zabývající se problematikou stresové inkontinence žen, bude mít teoreticko-empirický charakter. V teoretické části bude popsána anatomie, patofyziologické podklady stresové inkontinence, možnosti řešení problematiky včetně řešení operačního a následná rehabilitace. Pozornost bude věnována i dopadu stresové inkontinence na psychiku žen. Část empirická bude kvantitativním výzkumem realizovaným dotazníkovým šetřením zjišťovat, zda ženy trpí stresovou inkontinencí, jak tuto situaci řešily a zda podstoupily operační zákrok. Empirická část bude doplněna rozhovory s pacientkami, které podstoupily operační zákrok k řešení své situace.
Cílem práce bude zjistit, zda ženy trpí stresovou inkontinencí, zda stresová inkontinence byla důvodem jejich návštěvy lékaře, a zda byly seznámeny se způsoby řešení dané situace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s study of women stress urinary inkontinence will have theoretically-empirical charakter. In theoretically part of study will describe anatomi, stress urinary inkontinence patophysiologic sources, issues choice of solution including surgery solution and rehabilitation with focus on effect of stress inkontinence on women psyche. Empirical part will find according to questionnaire survey out, if women suffer from stress inkontinence, how was the solution of situation and if women undergo surgery. Empirical part will add of patiens conversation, who undergo surgery to solution of situation.
The focus of study is find out, if women suffer from stress incontinence, if stress incontinence was the reason of doctors visit and if women were get to know with solution of situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK